Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FKW-248
RÉGLAGE
1. Commencer:
2. Batteries dans le capteur extérieur
3. Régler l’heure:
4. Régler le jour:
Glisser l’inter-
rupteur sur OFF.
(vers le bas)
A
Glisser l’inter-
rupteur sur OFF.
(vers le bas)
B
Placer des piles 1,5V AA
dans la petite pendule.
(+ vers la droite)
C
Placer des piles
2x 1,5V C dans le
compartiment des piles
(+ vers la gauche)
D
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
Vous pouvez régler l’heure actuelle
avec la petite roulette rouge.
Ici ça n’a pas d’importance que ce soit
l’avant ou l’après-midi.
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
Attention: le jour apparaît 2x en suivant. Arrêtez à la première fois
lorsqu’il est avant midi au moment du réglage. S’il est passé midi
continuer alors de jusqu’à ce que le jour apparaît la seconde fois.
Tourner vers la gauche
(donc vers vous) pour
régler le jour.
Faites glisser le couvercle
des piles hors du capteur
extérieur
Insérez 2 piles AA 1.5V
Remettez le couvercle
des piles dans le capteur
extérieur
Le placement des piles dans le capteur extérieur doit
être fait en 1 minute après insertion des piles 1.5V
C dans l’horloge. Le capteur extérieur sera alors lié directe-
ment à l’horloge.
Si cela prend plus longtemps avant d’insérer les piles dans
le capteur extérieur, le capteur ne sera pas lié à l’horloge et
l’indication ‘OUT’ restera vide.
Dans ce cas, retirez les deux piles du capteur extérieur et
les piles C de l’horloge et puis réinsérez les toutes en une
minute.
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FKW-248 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FKW-248 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info