Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FKW-248
INSTELLEN
Schakelaar naar
OFF schuiven.
(naar beneden)
A
Schakelaar naar
OFF schuiven.
(naar beneden)
B
1,5V AA batterij in
het klokje plaatsen.
(+ naar rechts)
C
2x 1,5V C batterij in het
batterijvak plaatsen.
(+ naar links)
D
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
1. Beginnen:
2. Batterijen in buitensensor:
3. Instellen tijd:
4. Instellen dag:
Met het kleine rode wieltje kunt u de
actuele tijd instellen. Het maakt hierbij
niet uit of het vóór of ná de middag is.
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
Let op: de dag verschijnt 2x achter elkaar. Stop bij de eerste keer als het
op het moment van instellen vóór 12 uur ‘s middags is. Is het ná 12 uur
‘s middags, draai dan iets door totdat de dag voor de 2e maal verschijnt.
Linksom (dus naar
u toe) draaien om
de dag in te stellen.
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
Batterijdeksel van de
buitensensor afschuiven
2 stuks penlite AA 1,5V
batterij plaatsen
Batterijdeksel terug op de
buitensensor schuiven
Het plaatsen van de batterijen in de buitensensor
moet geschieden binnen 1 minuut nadat de 1,5V C
batterijen in de klok geplaatst zijn. De buitensensor wordt
dan direct aan de klok gekoppeld.
Als het langer duurt voordat u de batterijen in de buitensen-
sor doet, dan wordt de sensor niet aan de klok gekoppeld
en blijft de uitlezing OUT leeg.
Neem in dat geval de batterijen uit de buitensensor en de
C-batterijen uit de klok en plaats deze allemaal binnen een
minuut weer terug.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FKW-248 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FKW-248 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info