Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FKW-248
EINSTELLEN
1. Starten:
2. Batterien im Außensensor:
3. Einstellen der Zeit:
4. Einstellen des Tages:
Schalter auf
OFF schieben.
(nach unten)
A
Schalter auf
OFF schieben.
(nach unten)
B
1,5 V AA Batterie in
die Uhr einsetzen.
(+ nach rechts)
C
2x 1,5 V C Batterien
in das Batteriefach
einsetzen. (+ nach links)
D
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake
-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
Achtung: der Tag erscheint 2x hintereinander. Stoppen Sie beim ersten
Mal, wenn zu diesem Moment der Einstellung es vor 12 Uhr mittags ist.
Ist es nach 12 Uhr mittags, drehen Sie etwas weiter, bis der Tag für das
zweite Mal angezeigt wird.
Linksherum
(also zu Ihnen hin)
drehen, um den
Tag einzustellen.
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
Mit dem kleinen roten Rädchen kön-
nen Sie die aktuelle Zeit einstellen.
Es macht hierbei nichts aus, ob es
vormittags oder nachmittags ist.
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake
-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
Schieben Sie den
Batteriedeckel am
Außensensor auf
Legen Sie 2 x AA 1,5 V
Batterien ein
Schieben Sie den Batte-
riedeckel wieder auf den
Außensensor
Das Einlegen der Batterien in den Außensensor
muss innerhalb 1 Minute nach dem Einlegen der
1,5 V C Batterien in die Uhr erfolgen. Der Außensensor wird
dann direkt mit der Uhr verbunden.
Wenn das Einlegen der Batterien in den Außensensor län-
ger dauert, verbindet sich der Sensor nicht mit der Uhr und
die Ablesung ‘AUS’ bleibt leer.
In diesem Fall entnehmen Sie die Batterien aus dem
Außensensor und die C-Batterien aus der Uhr und legen
sie alle innerhalb einer Minute wieder ein.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FKW-248 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FKW-248 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 5,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info