Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Sluit uw reiniger alleen aan op een lichtnetaansluiting die door
een erkend elektricien volgens IEC 60364-1 norm is aangelegd.
De stekker dient in een stevig en correct geïnstalleerd geaard
stopcontact te worden gestoken. De stroomvoorziening dient een
aardlekschakelaar van 30 mA. te hebben.
Controleer het apparaat, slang en spuitpistool én kabel en
stekker grondig voor elk gebruik (ook het eerste!) op
beschadigingen. Neem de reiniger alleen in gebruik wanneer hij
laatste keer probleemloos functioneerde en op geen enkele wijze
beschadigd is. Let daarbij in het bijzonder ook op de elektrokabel!
Werkt het apparaat niet naar behoren of treft u beschadigingen,
breuken o.i.d. aan, neem de reiniger dan niet in gebruik maar
wend u tot uw leverancier of een erkend elektricien.
Beschadigde onderdelen dienen onmiddellijk te worden
vervangen door een daartoe opgeleide monteur of een
gekwalificeerde elektricien. Let erop dat er alleen originele
onderdelen worden gebruikt. Voer nooit zelf reparaties uit!
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u onderhoud
o.i.d. aan de reiniger wilt uitvoeren, voordat u van spuitkop of
nozzle wisselt en wanneer de reiniger niet wordt gebruikt.
Waarschuwing! Gebruik alleen een verlengkabel als dat
absoluut onvermijdelijk is. Kies dan een passende kabel met
stekker en stopcontact van een waterdicht type. Gebruikt u een
kabelhaspel, rol de kabel dan geheel af om oververhitting te
voorkomen. Een verlengsnoer van max. 12,5 m. dient een
minimale doorsnee van 1,0 mm² te hebben; een kabel van 20 m.
moet een doorsnee van 1,5 mm² hebben en een kabel van 30 m.
moet een doorsnee van 2,5 mm² hebben. Gebruik uitsluitend
onbeschadigd materiaal! Kabelaansluitingen dienen te allen tijde
droog te worden gehouden en niet op de grond te liggen.
Sluit de reiniger aan op een waterkraan die volgens de geldende
regelgeving is geïnstalleerd. De max. inlaatdruk mag 7 bar zijn.
Verplaats de reiniger niet door aan de elektrokabel te trekken. Til
het apparaat niet op aan de kabel. Voorkom dat de kabel
beschadigd wordt door olie, oplosmiddelen, scherpe randen enz.
Houd uw werkomgeving opgeruimd en schoon.
Waarschuwing! De straal van de hogedrukreiniger kan
gevaarlijk zijn als het apparaat niet volgens de voorschriften
wordt gebruikt. Richt de straal nooit op personen (ook niet om
eigen of andermans kleding of schoeisel af te spuiten!), dieren,
elektrische apparatuur of installaties of op de reiniger zelf!
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo , bezit eurom h102 ,heel tevreden maar heb nu probleem.
  Op de zwarte slang die van de wateruitlaat naar de pistool gaat zit er een kleine dichting ( rubbertje ) .
  Die is verstorven met gevolg dat water alle kanten spuit .
  S.V.P. kun je mij een paar rubbertjes bezorgen ( mits betaling) oftewel een volledige slang .
  Met dank .Jaak. Gesteld op 20-7-2020 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eurom H102 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eurom H102 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info