Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
5
Personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn dienen
beschermende kleding en schoeisel te dragen. Het gebruik van
oorbescherming wordt dringend geadviseerd.
Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een
terugslag van het spuitpistool. Zorg er dus voor dat u stabiel staat
en het spuitpistool stevig vast hebt. Let er ook op dat door de
hoge druk van de waterstraal geen voorwerpen van hun plaats
schieten en vallend of rondslingerend schade kunnen
veroorzaken. Kies voor uzelf een veilige plaats!
De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden
enz. wanneer u van te dichtbij werkt. Houdt altijd minstens een
afstand van 30 cm. tot het te reinigen voorwerp!
Waarschuwing! De hogedrukslang, aansluitingen en
koppelingen en spuitpistool zijn belangrijke onderdelen met het
oog op de veiligheid. Gebruik alleen de door de fabrikant
aanbevolen, originele en onbeschadigde exemplaren!
Houd de hogedrukreiniger buiten het bereik van kinderen. Sta
niet toe dat de reiniger wordt gebruikt door mensen die niet
geïnstrueerd zijn over het gebruik van hogedrukreinigers en/of
het instructieboekje niet hebben gelezen. Laat het apparaat niet
bedienen door kinderen of personen met lichamelijke, geestelijke
of zintuiglijke beperkingen, met het oog op hun veiligheid.
Gebruik de reiniger niet in een explosiegevaarlijke omgeving.
Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is
verboden.
Gebruik de reiniger niet bij temperaturen onder 2°C. en houd hem
altijd vorstvrij.
Schakel bij stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen.
‘Droog-draaien’ veroorzaakt ernstige schade aan de afdichtingen.
Laat onderhouds- en inspectiebeurten uitsluitend uitvoeren door
daartoe opgeleide monteurs die originele- of door de fabrikant
aanbevolen onderdelen (ook elektrokabel en hogedrukslang!)
gebruiken.
Waarschuwing! De EUROM H102 hogedrukreiniger is ontworpen
om te worden gebruikt met milde reinigingsmiddelen. Het gebruik
van scherpe reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatief
effect hebben op de veiligheid van het apparaat.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo , bezit eurom h102 ,heel tevreden maar heb nu probleem.
  Op de zwarte slang die van de wateruitlaat naar de pistool gaat zit er een kleine dichting ( rubbertje ) .
  Die is verstorven met gevolg dat water alle kanten spuit .
  S.V.P. kun je mij een paar rubbertjes bezorgen ( mits betaling) oftewel een volledige slang .
  Met dank .Jaak. Gesteld op 20-7-2020 om 16:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eurom H102 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eurom H102 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info