648483
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
FR
FR • 17
PROGRAMME DE CHARGE
ACCEPT BULK ABSORPTION ANALYSE COMPLETION MAXIMIZATION FLOAT PULSE
TENSION (V)
1
1
7
2 3 4 5 6 8
INTENSITÉ (A)
5A jusqu’à 11,0V Augmentation de la
tension à
13,8V
5A
Intensité décroissante
sous 13,8V
Contrôle de la chute de
tension à 12V
Max
1,5A
Max
14,4V
13,6V
5A
13,4V – 13,8V
5,0 - 1,0A
Limite: Max 30s Max 10 h Max 30h 3 minutes Max 2h
10 jours
Le cycle de charge
redémarre si la
tension chute
Le cycle de charge
redémarre si la
tension chute
ÉTAPE 1 CONSERVATION
Teste si la batterie peut accepter la charge. Cette étape évite la poursuite de la charge
avec une batterie défectueuse.
ÉTAPE 2 PRINCIPALE
Charge avec lintensité maximum jusqu’à environ 90% de la capacité de la batterie.
ÉTAPE 3 ABSORPTION
Charge avec réduction de l'intensité pour maximiser la capacité de la batterie jusqu’à
95%.
ÉTAPE 4 ANALYSE
Teste si la batterie peut conserver la charge. Les batteries qui peuvent ne pas tenir la
charge peuvent devoir être remplacées.
ÉTAPE 5 FIN
Charge finale avec augmentation de l'intensité.
ÉTAPE 6 MAXIMISATION
Charge finale à la tension maximale jusqu'à 100% de la capacité de la batterie.
ÉTAPE 7 FLOTTANTE
Maintient la tension de la batterie au niveau maximal en fournissant une charge à tension
constante.
ÉTAPE 8 IMPULSIONS
Maintien de la capacité de la batterie à 95–100%. Le chargeur surveille la tension de
la batterie et envoie si nécessaire une impulsion pour maintenir la batterie complètement
chargée.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek LITHIUM XS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek LITHIUM XS in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek LITHIUM XS

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info