648483
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
FR
FR • 15
MANUEL
FÉLICITATIONS
pour l’achat de votre nouveau chargeur de batteries professionnel à commutation
de mode. Ce chargeur fait partie d’une gamme de chargeurs professionnels de
CTEK SWEDEN AB et représente la toute dernière technologie de charge des batteries.
Le modèle de chargeur LITHIUM XS est conçu uniquement pour la technologie des
batteries Lithium-ion LiFePO
4
. Consultez le fabricant de la batterie pour plus d'informations.
N'utilisez pas le chargeur LITHIUM XS avec une autre technologie de batterie.
CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6
CTEK COMFORT CONNECT
CÂBLE SECTEUR
CTEK COMFORT CONNECT clamp
CÂBLE DE CHARGE
FICHE
D'ALIMENTATION*
* Les fiches d’alimentation peuvent différer selon votre prise murale.
COMMENT CHARGER
1. Branchez le chargeur à la batterie.
2. Branchez le chargeur dans la prise murale.
3. Suivez l'affichage des 8 étapes tout au long du processus de charge.
La batterie est prête à démarrer le moteur lorsque STEP 3 est allumé.
La batterie est complètement chargée quand STEP 7 est allumé.
4. La charge peut être arrêtée à tout moment en débranchant le câble secteur de la prise
murale.
RESET
12V/5A
LiFe60
MOIN DE
FAUT
CHARGE COMPLÈTEPRÊTE À
L'EMPLOI
MOIN
D'ALIMENTATION
BOUTON RESET
BATTERIES AVEC «PROTECTION DE SOUS -TENSION»
Certaines batteries Lithium-ion intègrent une UVP (protection de sous-tension) qui décon-
necte la batterie afin d'éviter une décharge trop profonde. Ceci empêche le chargeur CTEK
de détecter la batterie branchée. Pour éviter ceci, le chargeur de batteries doit ouvrir l'UVP.
Appuyez sur le bouton RESET pendant 10 secondes, pour que le chargeur ouvre l'UVP.
Pendant ce processus, l'ÉTAPE 7 de la charge est allumée. Une fois l'UVP ouverte et la
batterie prête à être chargée, le chargeur démarre automatiquement le cycle de charge.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek LITHIUM XS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek LITHIUM XS in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek LITHIUM XS

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info