648483
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
NL
NL • 33
INSTRUCTIES VOOR OPLADEN
1. Sluit de acculader aan op de accu.
2. Sluit de acculader aan op een wandcontactdoos.
3. Volg het 8-stappendisplay tijdens het oplaadproces.
De accu is gereed om de motor te starten wanneer STAP 3 verlicht is.
De accu is volledig geladen wanneer STAP 7 verlicht is.
4. U kunt het opladen op elk gewenst moment stoppen door de stekker uit het
stopcontact te trekken.
RESET
12V/5A
LiFe60
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze acculader maakt deel
uit van een serie professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de
nieuwste technologie voor het opladen van accu's. Het model van acculader LITHIUM XS
is specifiek bedoeld om lithium-ion-accu's op te laden die gebruik maken van LiFePO
4
-
technologie. Raadpleeg de fabrikant van de accu voor meer informatie. Gebruik de
acculader LITHIUM XS niet accu's die gebruik maken van andere technologieën.
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6
CTEK COMFORT CONNECT
NETSNOER
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
OPLAADKABEL
NETSTEKKER*
* Stekkermodel kan afwijken.
STORINGS-
LAMPJE
VOLLEDIG
OPGELADEN
KLAAR VOOR
GEBRUIK
AAN/
UIT-LAMPJE
RESET-KNOP
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ACCU'S MET "ONDERSPANNINGSBEVEILIGING"
Sommige lithium-ion-accu's hebben een ingebouwde onderspanningsbeveiliging,
die de accu ontkoppelt om te voorkomen dat deze te sterk ontladen wordt. Dit zorgt
ervoor dat de CTEK-acculader niet kan detecteren dat er een accu is aangesloten. Om
dit te omzeilen moet de acculader de overspanningsbeveiliging openen. Druk 10 sec-
onden op de RESET-knop, zodat de lader de overspanningsbeveiliging opent. Tijdens dit
proces brandt STAP 7 voor opladen. Wanneer de overspanningsbeveiliging is geopend
en de accu klaar is om te worden opgeladen, wordt de laadcyclus automatisch gestart
door de lader.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek LITHIUM XS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek LITHIUM XS in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek LITHIUM XS

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info