648483
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
DE
DE • 9
RESET
12V/5A
LiFe60
HERZLICHEN GCKWUNSCH
zum Kauf Ihres neuen, professionellen Batterieladegerätes mit Schaltmodus.
Dieses Ladegerät ist Bestandteil einer Reihe von professionellen Ladegeräten von
CTEK SWEDEN AB und ist mit der modernsten Batterieladetechnologie ausgerüstet.
Das Ladegerät LITHIUM XS eignet sich ausschließlich für das Laden von Lithium-Ionen-
Batterien, welche die LiFePO
4
-Technologie verwenden. Wenden Sie sich an den bitte
Batteriehersteller, wenn Sie nähere Informationen benötigen. Verwenden Sie das
Ladegerät LITHIUM XS nicht für andere Batterietechnologien.
CTEK COMFORT CONNECT – Eyelet M6
CTEK COMFORT CONNECT
NETZKABEL
CTEK COMFORT CONNECT – Clamp
LADEKABEL
ANSCHLUSSSTECKER*
* Die Anschlussstecker können je nach Art der Wandsteckdose unterschiedlich sein.
FEHLERLEUCHTE
NETZLEUCHTE
LADEVORGANG
1. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
3. Beachten Sie die 8-stufige Anzeige während des Ladevorgangs.
Sobald SCHRITT 3 leuchtet, ist die Batterie zum Starten eines Motors bereit.
Die Batterie ist vollständig geladen, sobald SCHRITT 7 leuchtet.
4. Sie können den Ladevorgang jederzeit durch Abziehen des Netzsteckers aus der
Netzsteckdose unterbrechen.
RESET-TASTE
BEDIENUNGSANLEITUNG
BATTERIEN MIT „UNTERSPANNUNGSSCHUTZ“
Einige Lithium-Ionen-Batterien verfügen über einen Unterspannnungsschutz, der die
Batterie vom Bordnetz trennt, damit sie nicht zu stark entladen wird. Dies führt dazu, dass
das CTEK-Ladegerät nicht erkennen kann, ob eine Batterie angeschlossen ist. Um dies zu
umgehen, muss das Batterieladegerät den Unterspannungsschutz öffnen. Durch Drücken
der RESET-Taste für 10 Sekunden öffnet das Ladegerät den Unterspannungsschutz.
Während dieses Vorgangs leuchtet SCHRITT 7 des Ladeprozesses. Sobald der
Unterspannungsschutz gffnet wurde und die Batterie bereit zum Laden ist, startet das
Ladegerät automatisch den Ladezyklus.
BATTERIE VOLL
GELADEN
EINSATZBEREIT
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek LITHIUM XS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek LITHIUM XS in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek LITHIUM XS

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Ctek LITHIUM XS Gebruiksaanwijzing - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info