648462
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
28 • NL
20018478C
TABEL MET REFERENTIEWAARDEN
RESULTATEN VAN DE ACCUTEST
BATTERY GOOD
U kunt de accu weer in gebruik nemen. Er is geen actie vereist.
GOOD / RECHARGE
Laad de accu volledig op en neem de accu weer in gebruik.
CHARGE & RETEST
Laad de accu volledig op en herhaal de test.
(Zorg dat de accu eerst volledig opgeladen wordt om een betrouwbaar testresultaat te
verkrijgen.)
REPLACE BATTERY
Uit het testresultaat blijkt dat de accu defect is en behoort te worden vervangen.
SPECIFICATIES
METING VAN DE ACCUSPANNING
(Operationeel spanningsbereik: 8,0-15,0V)
Minimum (V) Maximum (V) Nauwkeurigheid (V) Betrouwbaarheid (V)
8 15 0.1 ±0.1
METING
Model Bereik Nauwkeurigheid Betrouwbaarheid
EN 200–1200 EN 25 ±25
US 200–1200 CCA 25 ±25
SAE/CCA EN EN2 IEC DIN
200 180 175 130 110
250 230 220 160 140
300 280 265 195 170
350 330 310 225 200
400 360 350 260 225
450 420 400 290 255
500 480 440 325 280
550 520 485 355 310
600 540 530 390 335
650 600 570 420 365
700 640 615 450 395
750 680 660 485 420
800 760 705 515 450
850 790 750 550 480
900 860 790 580 505
950 900 835 615 535
1000 940 880 645 560
1050 1000 925 680 590
110 0 1040 970 710 620
115 0 1080 1010 745 645
120 0 115 0 1055 775 675
Gebruik deze tabel om uw referentiewaarde te vergelijken met andere veelgebruikte refer-
entienormen. Zie voor meer informatie het etiket op de accu of raadpleeg deleveran
cier van de accu.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek Battery Analyzer bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek Battery Analyzer in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek Battery Analyzer

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - English - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Français - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info