648462
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
NL • 27
20018478C
+
+
TEST
DOWN
UP
BATTERY ANALYZER
+
+
TEST
DOWN
UP
BATTERY ANALYZER
1
2
3
4
5
GEFELICITEERD
... met de aanschaf van uw professionele CTEK Battery Analyzer! Deze accutester
gebruikt de nieuwste technologie om snel en veilig een duidelijk en correct meetresultaat
te presenteren.
1. Sluit de rode klem aan op de positieve pool (+) en de zwarte klem op de negatieve (–)
pool van de accu. De Battery Analyzer wordt automatisch ingeschakeld wanneer beide
aansluitingen zijn gemaakt.
2. Zorg voor een goede aansluiting door de klemmen voorzichtig heen en weer te bewe-
gen over de accupolen. De test kan alleen worden uitgevoerd als beide zijden van
elke klem goed contact maken. Als de aansluiting niet goed is, wordt de waarschuwing
'CHECK CONNECTION' weergegeven. Als dit gebeurt, reinigt u de accupolen en de
klemmen en sluit u de klemmen opnieuw aan.
3. Volg de opstartschermen en kies de referentiewaarde van de accu die u wilt testen* (EN
of CCA, afhankelijk van het model Battery Analyzer) door op de knoppen '' en '▼' te
drukken. De standaardinstelling is 500 EN (of 500 CCA, afhankelijk van het model).
4. Druk op de TEST-knop om de accutest te starten.
5. Het resultaat van de test wordt op het scherm getoond.
6. Als de test moet worden herhaald, ontkoppelt u eerst de Battery Analyzer. Sluit vervol-
gens de klemmen opnieuw aan en herhaal de testprocedure.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DE ACCUTESTER OP DE ACCU AANSLUITEN
Opmerking: zorg dat de motor van het voertuig en alle eventueel aangesloten stroomver-
bruikers UITGESCHAKELD zijn voordat u een test uitvoert.
DE REFERENTIEWAARDE VAN DE ACCU BEPALEN
Op elke accu is een etiket aangebracht waarop de referentiewaarde ('rating') is vermeld.
Stel deze waarde in op de Battery Analyzer. Als u de referentiewaarde niet kunt vinden,
raadpleegt u de leverancier van de accu.
Etiket (mogelijke
locaties)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek Battery Analyzer bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek Battery Analyzer in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek Battery Analyzer

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - English - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Français - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info