648462
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
12 • FR
+
+
TEST
DOWN
UP
BATTERY ANALYZER
+
+
TEST
DOWN
UP
BATTERY ANALYZER
1
2
3
4
5
FÉLICITATIONS
Pour l'achat de votre nouvel analyseur de batteries professionnel CTEK. L'analyseur de bat-
teries représente la toute dernière technologie de test des batteries, il vous fournira rapide-
ment et sans risque des résultats précis et faciles à comprendre.
1. Branchez la pince rouge sur la borne positive (+) de la batterie et la pince noire sur la
borne négative (-). L'analyseur de batteries s'allume quand les deux connexions sont
faites.
2. Assurez une bonne connexion en tournant les pinces sur les bornes. La batterie Les deux
côtés de chaque pince de l'analyseur doivent être bien en contact avant le test. Une
mauvaise connexion déclenchera l'avertissement "CONTRÔLE CONNEXION". Si ceci
se produit, nettoyez les bornes de la batterie et les pinces puis rebranchez.
3. Après les écrans de démarrage, saisissez la capacité de la batterie que vous testez*
(EN ou CCA selon le mole d'analyseur de batteries) avec les touches ‘’ et ‘▼. Le
réglage par défaut est 500 EN (ou 500 CCA selon le modèle).
4. Appuyez sur la touche TEST puis démarrez le test de la batterie.
5. Le résultat du test s'affiche sur l'écran.
6. Si un nouveau test est nécessaire, déconnectez l'analyseur de batteries, rebranchez-le
aux bornes de la batterie et rétez la procédure.
MANUEL
BRANCHEMENT DE L'ANALYSEUR À LA BATTERIE
Remarque : Les tests ne doivent être eectués qu'avec le moteur du hicule et toutes les
charges électriques arrêtés.
IDENTIFICATION DE LA CAPACITÉ DE VOTRE BATTERIE
Votre batterie doit porter une étiquette indiquant ses performances. Utilisez ces informations
pour régler l'analyseur de batteries. Si elle est absente, demandez assistance au fournisseur
de votre batterie.
Étiquette de batterie
- emplacement typique
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek Battery Analyzer bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek Battery Analyzer in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek Battery Analyzer

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - English - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info