648462
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
EN • 3
+
+
TEST
DOWN
UP
BATTERY ANALYZER
+
+
TEST
DOWN
UP
BATTERY ANALYZER
1
2
3
4
5
CONGRATULATIONS
On the purchase of your new professional CTEK Battery Analyzer. The Battery Analyzer
represents the latest technology in battery testing and will provide you quickly and safely
with easy to understand, accurate results.
1. Connect the red clamp to the positive (+) terminal and the black clamp to the negative (-)
terminal. The Battery Analyzer switches on when both connections are made.
2. Ensure a good connection by moving the clamps around on the terminals. The Battery
Analyzer requires that both sides of each clamp be properly connected before testing
can take place. A poor connection will result in the ‘CHECK CONNECTION’ warning.
If this happens, clean the battery terminals and clamps and reconnect.
3. Following the start up screens, enter the rating of the battery you are testing* (EN or
CCA according to Battery Analyzer model) using the ‘’ and ‘▼’ buttons. The default
setting is 500 EN (or 500 CCA according to model).
4. Press the TEST button and begin the battery test.
5. The result of the test is displayed on the screen.
6. If retest is required, disconnect the Battery Analyzer, reconnect it to the battery ter-
minals, and repeat the process.
CONNECTING THE ANALYZER TO THE BATTERY
Note: Tests should only be undertaken with the vehicle engine and any electrical loads in
the ‘Off’ position.
IDENTIFYING YOUR BATTERY RATING
Your battery should have a label attached showing its performance rating. Use this infor-
mation to set the Battery Analyzer. If not visible contact your battery supplier for guidance.
Battery label
- typical location
MANUAL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek Battery Analyzer bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek Battery Analyzer in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek Battery Analyzer

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's

Ctek Battery Analyzer Gebruiksaanwijzing - Français - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info