Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Ventilatie
BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit
iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast
of in een kast zonder voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit
gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.
Plaatsen
Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een
dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan
vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot
beschadiging van het product zelf.
In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
deze periode verbeteren.
Stroombronnen
Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
energiemaatschappij.
Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt
gebruikt. Het gebruikt dan <0.5W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit
op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken,
trek dan de stekker uit het stopcontact.
Overbelasting
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
of brand.
Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
luidsprekersnoeren.
Schoonmaken
Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.
Weggooien van batterijen
Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of
milieuafval.
Luidsprekers
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
gebruik alleen geschikte verbindingen.
Onderhoud
Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.
Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
aankoopbewijs.
Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
modicatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot
reparatie door ieder ander
dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te
verrichten voor Cambridge Audio.
Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie
ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of
MET ALLE GEBREKEN.
REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
Deze Garantie geeft u specieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere
wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
leverancier.
Beperkte garantie
64
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info