Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Aansluitingen op het achterpaneel
1
'Power On/Off' (Stroom aan/uit)
Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
2
Voltagekeuzeschakelaar (alleen de CU versie)
Schakelt het 851A netvoltage tussen 100V en 115V.
Opmerking: Uitsluitend bedoeld voor gebruik door een deskundige installateur of
een leverancier van Cambridge Audio.
3
AC-stopcontact
Wanneer u alle kabels op de versterker hebt aangesloten, steekt u de stekker
van het AC-netsnoer in een geschikt stopcontact en zet u het apparaat aan. Uw
versterker is nu klaar voor gebruik.
4
Luidsprekeraansluitingen
Er zijn twee sets met luidsprekeraansluitingen beschikbaar: A (primaire
luidsprekeraansluitingen, bovenste rij) en B (secundaire schakelbare
luidsprekeraansluitingen, onderste rij). Sluit de kabels van de linkerluidspreker
aan op LINKS positief en negatief en die van de rechterluidspreker op RECHTS
positief en negatief. In alle gevallen is de rode ingang de positieve en de zwarte de
negatieve aansluiting.
Zorg ervoor dat geen loshangende of verwarde kabels kortsluiting kunnen
veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig vastzitten, zodat
een goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
minimale nominale impedantie van 16 ohm.
5
IR (infrarood)-signaal in
Hier ontvangt de versterker gemoduleerde IR-signalen van systemen in meerdere
ruimtes. Hier ontvangen commando's komen niet uit de controlbus. Zie het
onderdeel 'Installatie op maat' voor meer informatie.
6
RS232C
De RS232C-poort maakt externe seriële bediening van de 851A mogelijk, voor
installatie op maat. Een complete commandoset is verkrijgbaar op de website
van Cambridge Audio (www.cambridge-audio.com). Deze poort kan ook worden
gebruikt door onderhoudspersoneel van Cambridge Audio voor software-updates.
7
Controlbus
In - Deze ingang is voor ontvangst van ongemoduleerde commando's van systemen
in meerdere ruimtes of van andere componenten.
Out - Via deze uitgang worden controlbus-opdrachten aan een ander apparaat
doorgegeven. Bovendien kan de 851A via deze uitgang bepaalde apparaten van
Cambridge Audio aansturen.
8
Preamp Out
Verbind deze aansluitingen met de ingangen van de externe stroomversterker(s)
of actieve subwoofers, etc.
9
Rec In
Voor aansluiting op een tapedeck of op de analoge uitvoeraansluitingen van een
MiniDisc, portable digitale muziekspeler of cd-recorder, met een verbindingskabel
tussen de Line Out-aansluitingen van de recorder en de Rec In-aansluitingen van
de versterker.
Het Rec Input-circuit van de 851A is van het 'monitor'-type, anders dan de overige
zeven invoeraansluitingen. Bij de zeven normale aansluitingen wordt de voor
beluisteren geselecteerde bron voor opnamedoeleinden uitgevoerd via de Rec
Out-aansluitingen. De bron waarnaar wordt geluisterd en die (optioneel) wordt
opgenomen, wordt dan weergegeven op de display op het voorpaneel.
Maar als Rec In wordt geselecteerd, verschijnt er een rondje naast REC IN om aan
te geven dat er nu wordt geluisterd naar Rec In, terwijl er een andere bron via Rec
Out wordt verzonden voor opname. De opnamebron wordt tevens aangeduid door
een rondje naast de geselecteerde ingang. U kunt de opnamebron wijzigen door op
een van de andere brontoetsen te drukken.
Om Rec In uit te schakelen, drukt u gewoon nogmaals op de Rec In-toets.
Deze functie is vooral handig wanneer u analoge cassettespelers met drie koppen
gebruikt, waarmee het opgenomen signaal vanaf tape live kan worden afgespeeld
(via een derde kop) terwijl het tegelijkertijd wordt opgenomen. U kunt dan,
door de Rec In-aansluiting in en uit te schakelen, rechtstreeks in real-time het
originele en het opgenomen signaal vergelijken, zodat u de opnameparameters
van het tapedeck kunt bijstellen (zie de handleiding van uw 3-koppige analoge
cassettespeler voor meer bijzonderheden).
Rec Out
Bedoeld voor aansluiting op de lijnniveau-ingangen van taperecorders of andere
analoge opnameapparaten.
10
Audio-ingangen 1 en 2
De 851A is uitgerust met niet-gebalanceerde (phono/RCA) of gebalanceerde (XLR)
ingangsaansluitingen. De gebalanceerde aansluiting biedt een betere geluidskwaliteit
en kan ruis en storing in de kabel wegnemen, mits gebruikt met andere apparatuur
die deze functie ondersteunt. Een XLR-aansluiting is als volgt bedraad: Pin 1 - Aarde;
Pin 2 - Heet (in fase); Pin 3 - Koud (tegenfase).
Opmerking: Door herhaaldelijk op de knop Source 1 of Source 2 aan de voorzijde
van de versterker te drukken, kunt u heen en weer schakelen tussen gebalanceerde
en niet-gebalanceerde invoer.
11
Ingangsaansluitingen 3-7
Deze aansluitingen zijn geschikt voor elk ('line level') bronapparaat, zoals cd-
spelers, DAB- of FM/AM-tuners, etc.
Opmerking:Deze aansluitingen zijn uitsluitend voor analoge audiosignalen.
Gebruik ze niet voor aansluiting op de digitale uitgang van een cd-speler of een
ander digitaal apparaat.
851Aazur
65
NEDERLANDS
1
3
4
5
2
6
10
8 117 9
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De versterker schakelt automatisch na verloop van tijd uit. Geen foutmeldingen in scherm en automatisch uitschakelen is uitgeschakeld. Idee? Gesteld op 11-9-2021 om 17:20

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 851A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 851A in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info