Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
751R V2azur
41
NEDERLANDS
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van
de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact.
De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw
eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact
past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en
het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespeciceerd door de
fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
houder of tafel die gespeciceerd is door de fabrikant of verkocht
wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat,
om omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of
wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING
om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige
verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
eenheid.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom).
Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of
op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters
niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden
blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit
iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Het symbool van de bliksemits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
geïsoleerde) constructie is.
AEEA-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat
elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden
gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op
met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.
CE-teken
Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/
EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische compatibiliteit)
en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren wij
uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en
service alleen door gekwaliceerde personen te laten uitvoeren.
C-Tick-teken
Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian
Communications Authority’s Radio en aan de vereisten van EMC.
Ross Test Zegel
Dit product voldoet aan de Russische elektronische
veiligheidskeurmerk.
FCC-wetgeving
LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF
TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN
DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER
OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van
de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een
degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in
overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan
het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen
garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
volgende maatregelen te corrigeren:
– Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
– Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
ontvanger is aangesloten.
– Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info