Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
751R V2azur
77
NEDERLANDS
Ik hoor een laag zoem- of bromgeluid
Elektriciteitssnoeren of verlichtingselementen vlak bij dit product.
Analoge ingangen zijn niet stevig genoeg aangesloten.
Geluid van een kanaal is niet hoorbaar
Luidsprekerverbindingen niet aangesloten.
Luidspreker in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
Geluid verdwijnt bij luisteren naar muziek of geheel geen
geluid, hoewel voeding AAN
Luidsprekerimpedantie minder dan voor de 751R V2 voorgeschreven.
Toestel wordt niet voldoende geventileerd en kan oververhit raken.
Lage bas- of onderbroken respons
Polariteit (+/-) van één of meer luidsprekers is omgekeerd.
Ik hoor een ongewoon uitend geluid als ik naar de radio
in stereo luister, maar hoor het niet in mono
Er kan in geringe mate een geluid hoorbaar zijn omdat de modulatiemethode bij
FM-stereouitzendingen verschilt van die bij mono.
Ook de kwaliteit van de antenne kan van invloed zijn.
Ik hoor veel ruis in zowel stereo- als mono-radiouitzendingen
Slecht geplaatste en/of gerichte antenne.
Zender is te ver weg.
Achterste luidsprekers geven geen geluid.
De afgespeelde bron is niet in surround-sound opgenomen.
Luidspreker(s) in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
Er is een stereomodus geselecteerd.
Middelste luidspreker geeft geen geluid
Middenluidspreker in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
Er is een stereomodus geselecteerd.
Subwoofer geeft geen geluid
Sub is in OSD-instelmenu of met de afstandsbediening op ‘Uit’ gezet.
DTS Neo:6-, DD Dolby Pro Logic II/IIx-modi (die geen LFE-kanaal hebben)
geselecteerd terwijl alle luidsprekers als ‘Groot’ zijn ingesteld.
De afstandsbediening werkt niet
De batterijen zijn leeg.
De afstandsbediening bevindt zich te ver van de ontvanger of buiten het effectieve
bereik.
Geen geluid van luidsprekers wanneer aangesloten op
digitale ingang of HDMI
Audio-invoersoort ingesteld als analoog (zie display). Druk op de toets Audio-
invoersoort om over te schakelen naar digitaal of HDMI.
Geen geluid van luidsprekers wanneer aangesloten op
analoge ingang
Audio-invoersoort ingesteld als digitaal. Druk op de toets Audio-invoersoort om
over te schakelen naar analoog (zie display).
Audio-invoersoort kan ook worden ingesteld in het OSD-menu ‘Invoer/Uitvoer
instellen’.
Problemen verhelpen
Geen van de luidsprekers geeft geluid
Ontvanger is ingesteld op ‘Pre-out’.
In het OSD-menu kan in het invoer/uitvoer-installatiemenu de ‘Preamp out’-
instelling worden gewijzigd van ‘Normal’ naar ‘Pre-out’. Hierdoor worden bij
gebruik van een externe versterker de interne versterkers uitgeschakeld. Reset
dit naar ‘Normal’ om het geluid te herstellen.
Geen geluid van luidsprekers vóór, maar luidsprekers
achter werken.
Ontvanger is ingesteld op ‘Ext 2Ch’.
In het OSD-menu kan onder het menu voor het instellen van de invoer/uitvoer de
‘Preamp out’-instelling worden gewijzigd van ‘Normal’ naar ‘Ext. 2 Ch’. Hierdoor
worden, bij gebruik van een externe versterker voor de kanalen vóór, de interne
versterkers uitgeschakeld. Zet dit terug naar ‘Normal’ om weer geluid te krijgen.
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info