Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
40
Het proces van het installeren van de 751R V2 is om eerst alle aansluitingen te
maken naar uw luidsprekers en bronapparatuur en dan de unit te installeren via
de schermweergave (OSD). Er zijn verscheidene instellingen die moeten worden
gemaakt voordat de 751R V2 kan worden gebruikt.
Wij raden u echter met klem aan om, voordat u besluit wat u aansluit of als u iets
wilt wijzigen, het hoofdstuk ‘De 751R V2 instellen’ van deze handleiding door te
lezen. Dit hoofdstuk begint op pagina 53.
Hier vindt u veel uitleg die van pas kan komen bij het kiezen van de juiste
verbindingen voor zowel uw bronnen als de tv.
Voordat u het toestel aansluit
Inhoud
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
hoogte van:
● Nieuwe producten
● Software-upgrades
Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen
en wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
voortdurende verbetering. Ontwerp en specicaties kunnen derhalve
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendoms-
en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
de respectievelijke eigenaren.
Incognito en Incognito Ready zijn handelsmerken van Cambridge
Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2015
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. ‘Dolby’ Pro
Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie onder de VS-patentnummers: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 en andere Amerikaanse en wereldwijde
patenten, verleend en aangevraagd. DTS-HD, het Symbol en DTS-HD
en het Symbol samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS-
HD Master Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. Product wordt
geleverd met software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gefabriceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™, Inc. U.S. en
patenten in het buitenland aangevraagd.
Audyssey 2EQ® , Audyssey Dynamic EQ® en Audyssey Dynamic
Volume® zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerk van
Audyssey Laboratories, Inc.
‘HDMI’,’HDMI logo’ en ‘High-Denition Multimedia Interface’ zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen ................................................................41
Beperkte garantie ............................................................................................ 42
Bedieningselementen aan de voorzijde ......................................................... 43
Aansluitingen op het achterpaneel ................................................................. 45
Hoofdafstandsbediening ................................................................................. 46
Compatibiliteit met Apple-apparaten ...............................................................47
Zone 2 afstandsbediening................................................................................47
Display voorzijde .............................................................................................. 48
Luidsprekeraansluitingen ................................................................................ 48
Analoge audio-aansluitingen ........................................................................... 49
Digitale audioaansluitingen ............................................................................. 49
HDMI-ingangen ................................................................................................. 50
Aansluiting video-uitgang (HDMI A & B) ......................................................... 50
Aansluitingen analoge video-ingangen ............................................................51
5.1/7.1 direct in ................................................................................................51
7.1 preamp out ................................................................................................. 52
Ingangen aan de voorzijde .............................................................................. 52
Antenneaansluitingen ...................................................................................... 52
FM-antenne ...................................................................................................... 52
AM-lusantenne ................................................................................................. 52
751R V2 installatie .......................................................................................... 53
Luidsprekers instellen...................................................................................... 53
Luidsprekers links- en rechtsvoor .............................................................. 53
Middelste luidspreker ................................................................................. 53
Surroundluidsprekers links- en rechtsvoor ............................................... 53
Subwoofer .................................................................................................... 53
Surround-luidsprekers links- en rechtsachter ........................................... 53
Luidsprekers links- en rechtsvoor .............................................................. 53
Audyssey 2EQ® en Autosetup .................................................................... 55
Video-ingangen toewijzen ........................................................................... 58
Bron instellen .............................................................................................. 58
Soort audioverbinding ................................................................................ 58
Videoverwerkinginstellingen ....................................................................... 59
Surround-soundmodi ....................................................................................... 59
DSP-modi .......................................................................................................... 60
Analoog stereo direct ....................................................................................... 60
Multi-channel PCM ........................................................................................... 60
USB Audio ..........................................................................................................61
Gebruik met PC’s ..............................................................................................61
Gebruik met Macs .............................................................................................61
Gebruik met Linux .............................................................................................61
Bedieningsinstructies ...................................................................................... 62
De bron selecteren ...................................................................................... 62
De tuner gebruiken ..................................................................................... 67
Zenders opslaan ......................................................................................... 67
Lipsync ......................................................................................................... 67
Beeld instellen ............................................................................................. 67
Audio Return Channel ................................................................................. 67
Audiosplitmodus .......................................................................................... 68
HDMI A- en B-uitgangen ............................................................................. 68
Trigger-uitgangen ......................................................................................... 68
Bi-amping ..................................................................................................... 69
Geluid-/sub-/LFE-conguratie .................................................................... 69
Opname ....................................................................................................... 69
Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze ................................................................ 70
OSD installatie/softwareversie .................................................................. 70
Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen ..................................................... 70
Dynamic range control ................................................................................ 70
Bronnaam .................................................................................................... 70
Gebruik van de 751R V2 met een IR-repeatersysteem .............................71
Zone 2-installatie en gebruik ......................................................................71
DTS-HD luidsprekerherindeling .................................................................. 73
Auto power down ......................................................................................... 75
HDMI-preview .............................................................................................. 75
Resetten/back-upgeheugen ....................................................................... 75
Aangepaste installatie (C.I.) ............................................................................. 75
Technische specicaties ...................................................................................76
Problemen verhelpen ....................................................................................... 77
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info