Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
26
Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte
direct naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd
moet worden, dan moet er een warmte-isolerende
plaat (85 x 57cm) tussen de apparaten geïnstalleerd
worden, waarbij de kant die aan de kachel grenst
afgedekt moet worden met aluminiumfolie.
Inbouwinstallatie is niet toegestaan voor droogautomaten.
De droogautomaat kan onder een werkblad worden
geïnstalleerd. Hierbij moet voldoende ventilatie van
de droogautomaat verzekerd zijn. Monteer een
ventilatierooster (van minimaal 45 cm x 8 cm) in het
achterste gedeelte van het werkblad waaronder de
droogautomaat geïnstalleerd wordt.
4. Montage van de afstandsstukken
Om te zorgen dat het apparaat een correcte afstand van
de achterwand en voldoende ventilatie heeft, moeten er
afstandsstukken op de achterkant van de droogautomaat
worden gemonteerd voordat het eerste
droogprogramma wordt gestart.
A. Haal de twee afstandsstukken uit de verpakking.
B. De afstandsstukken moeten op de achterkant van de
droogautomaat gemonteerd worden in het
beschermende afdekpaneel.
C. Steek de afstandsstukken in de gaten aan beide kanten.
D. Bevestig beide afstandsstukken door ze naar rechts
te draaien tot ze niet verder kunnen.
5. Bescherming van de gebruiker en van kinderen
Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
Zorg ervoor dat kinderen of kleine dieren niet in de
trommel kunnen klimmen.
Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
piepschuim delen etc.) buiten bereik van kinderen,
omdat het gevaarlijk kan zijn.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
toezicht hebben gestaan of instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben
ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten
gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat spelen.
Stapelset
Afhankelijk van het model van uw
wasmachine kan uw
droogautomaat gestapeld worden
bovenop uw wasmachine met
belading aan de voorkant.
Neem voor meer informatie
contact op met de Klantenservice.
B
C
D
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • We hebben een Whirlpool green 740 droger, probleem is dat hij wel draait maar niet warm wordt. Is het mogelijk om de thermostaat te resetten, kan die in beveiliging gegaan zijn? Gesteld op 21-3-2016 om 14:34

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Green 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Green 740 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info