Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
25
De droogautomaat mag alleen in rechtopstaande
positie worden vervoerd.
De droogautomaat moet door twee personen
worden vervoerd of opgetild.
De droogautomaat is uitsluitend bedoeld voor het
drogen van wasgoed dat geschikt is om te worden
gedroogd in een wasdroger, in hoeveelheden die
gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens.
Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing
en in de programmatabel voordat u de
droogautomaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en de
programmatabel. Als u de droogautomaat aan
iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan
de gebruiksaanwijzing en de programmatabel.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan
eigendommen of letsel bij personen of dieren die het
gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing.
1. De verpakking verwijderen en controle
Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
niet beschadigd is. Gebruik de droogautomaat bij
twijfel niet. Neem contact op met de Klantenservice
of met uw plaatselijke leverancier.
Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft
gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
met een technicus van de Klantenservice.
2. Elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden
door een deskundige monteur in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant en de geldende
standaard veiligheidsvoorschriften.
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de
voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
de achterzijde van de droogautomaat.
De droogautomaat moet volgens de wettelijke
voorschriften worden geaard.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
Het netsnoer mag alleen door een medewerker van
de Klantenservice worden vervangen.
Na installatie moet de netstekker toegankelijk
blijven of moet uitschakeling mogelijk zijn door
middel van een meerpolige schakelaar.
De gloeilamp mag alleen worden vervangen door de
Klantenservice.
3. Installatie
Installeer uw droogautomaat niet op plaatsen waarin
sprake kan zijn van extreme omstandigheden, zoals
slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of
boven de 35°C.
Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met
een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat
van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de
droogtrommel niet geheel geopend kan worden.
Kleine opbergruimtes, badkamers, toiletten, douches
e.d. zonder ventilatie zijn geen geschikte plaatsen voor
het installeren van de droogautomaat. Als het apparaat
toch in een dergelijke ruimte geïnstalleerd moet
worden, dan moet een goede ventilatie van de ruimte
(open deuren, ventilatierooster of -opening van groter
dan 500 cm²) gegarandeerd zijn.
Voordat u het eerste programma uitvoert, dient u
ervoor te zorgen dat de waterbak helemaal naar binnen
is geduwd en dat het onderste filter correct is geplaatst.
Voordat u het eerste programma uitvoert dient u
ervoor te zorgen dat alle slangen van het
afvoersysteem zijn aangesloten (zoals weergegeven
in onderstaande afbeelding).
Gebruik indien mogelijk een slang om het water
rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
Hierdoor hoeft u de waterbak niet meer aan het einde
van elk droogprogramma te legen, omdat het
condenswater dan rechtstreeks kan weglopen. Zie ook
het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt
tussen de droogautomaat en de muur.
Wanneer u de droogautomaat installeert, moet hij
waterpas worden gezet met behulp van de vier
pootjes en moet de horizontale stand worden
gecontroleerd met een waterpas.
INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • We hebben een Whirlpool green 740 droger, probleem is dat hij wel draait maar niet warm wordt. Is het mogelijk om de thermostaat te resetten, kan die in beveiliging gegaan zijn? Gesteld op 21-3-2016 om 14:34

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Green 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Green 740 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info