Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
32
OMKEREN VAN DE DEUR
Voor uw eigen gemak:
Indien u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt
u de richting waarin de deur wordt geopend veranderen, om de
handgreep in een lagere positie te brengen.
A. Haal de stekker uit het stopcontact.
B. Open de deur.
C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van
een sleutel, en verwijder hem.
D. De deurvergrendeling verwijderen:
Maak de twee schroeven boven en onder het
deurvergrendelingssysteem los.
E. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het
deurvergrendelingssysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje
omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe.
F. D e d e u r o m k e r e n :
Verwijder de twee schroeven van de deurbevestiging.
Bevestig de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee
schroeven.
Schroef de deur vast in horizontale positie, om beknelling van de
afdichting te voorkomen.
G. Terugplaatsen van de deurvergrendeling:
Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant
van de deurbevestiging. Druk het volledig in het gat en beweeg het een
beetje omlaag, tot het kleine knopje van het
deurvergrendelingssysteem vastklikt.
H. Draai de twee schroeven boven en onder het
deurvergrendelingssysteem aan.
I. Plaats nu de contactpin aan de binnenkant van de deur aan de
bovenkant terug door hem erin te steken en hem weer 90° te draaien.
OPMERKING:
Gebruik een schroevendraaier van het type “Torx T20”.
A
B
C
D
E
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • We hebben een Whirlpool green 740 droger, probleem is dat hij wel draait maar niet warm wordt. Is het mogelijk om de thermostaat te resetten, kan die in beveiliging gegaan zijn? Gesteld op 21-3-2016 om 14:34

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Green 740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Green 740 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info