Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
You can download the Safety Instructions, User Manual, Product Fiche and Energy data by:
Visiting our website - docs.whirlpool.eu
Using QR Code
Alternatively, contact our After-sales Service (See phone number in the warranty booklet). When
contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product’s identi cation plate.
THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.
In order to receive a more complete assistance,
please register your product on
www.whirlpool.eu/register
EN
Quick guide
Before using the appliance carefully read the Safety Instructions.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
Before using the appliance carefully read the Safety Instructions.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
PROGRAMS
Eco cotton kg Max*
Standard cotton programme, suitable to dry normally wet cotton
laundry. Most ecient programme in terms of energy consumption
for drying cotton laundry. The values on the Energy Label are based on
this programme.
Mixed kg 4
This programme is ideal for drying cotton and synthetic fabrics
together.
Bed linen Kg Max*
This programme is intended for drying cotton sheets.
Shirts kg 3
This is a programme for Shirts made from cotton or cotton
blend/synthetics.
Sport kg 4
For drying sports garments made of synthetics or cotton.
Duvet
Programme intended to dry bulky garments, as single duvet.
Jeans kg 3
For drying cotton jeans-wear and garments made of robust
cotton, like denim, such as trousers and jackets.
Easy ironing
This cycle allows to extend the bres of garments thus making
ironing and folding easier. Do not use in case of garments that are
still wet. Suitable for small loads of cotton textiles or cotton blends.
Refresh
A short programme suitable for refreshing bres and garments by
means of fresh air. Do not use with garments that are still wet. It can be
used on with any load size but is more eective with small loads. The
cycle duration is about 20 minutes.
FIRST TIME USE
Make sure that the water tank is correctly inserted. Make sure
that the drain hose on the back of the dryer is xed correctly,
either to the dryers water tank, or to your domestic sewage
system.
The dryer should be installed in environment in a room
temperature range of 20°to 23°C for optimum performance. But
will function if the room is between 14 and 30°C. Before you use
your dryer ensure that it has been in a upright position for at
least 6 hours.
DAILY USE
Doing this will keep your machine working at its BEST!
Remember to empty your water tank after each drying cycle.
Remember to clean your lters after each drying cycle. (Refer
to section Care & Maintanence).
1. Open the door and load garments. Always refer to instructions
on clothing labels and the max loads indicated in the programme
section. Empty pockets. Make sure garments do not get caught
between the door and/or the door lter.
2. Close the door.
3. Press the button On/O.
4. Select the programme according to the laundry type.
5. Select the options, if necessary.
6. To start the cycle, press the Start/Pause button.
7. At the end of the drying cycle, a buzzer will beep. An indicator on
the control panel signals the end of the cycle. Pull the load out
immediately to prevent the formation of creases on laundry
8. Turn the machine o by pressing the button On/O, open the
door and pull clothing out. If the machine is not switched o
manually, after about a quarter of an hour from the cycle end, the
appliance turns o automatically to save energy.
If this last stage is not carried out immediately, some machines
and/or some programmes/options are equipped with Crease Care
system. For some hours, after the end of drying, the drum rotates
at regular intervals to prevent the formation of creases. In case of
power failure, it is necessary to press the button Start/Pause to
restart the cycle.
OPENING OF THE DOOR DURING THE CYCLE
During operation, it is possible to open the door. After having
closed it, press the button Start/Pause again to restart the dryer.
*MAX LOAD 8 Kg (Dry load)
CARE LABEL
Always check the care labels, especially when placing garments in
the tumble dryer for the  rst time. Below are the most commonly
used symbols:
May be tumble dried.
Do not tumble dry.
Tumble dry – high heat.
Tumble dry – low heat.
CONTROL PANEL
1 ON/OFF button (Reset if long pressed)
2 Programme selection Knob
3 Start/Pause
Options Buttons*
4 Cycle end
5 High heat
6 Anti tangle (Mute if long pressed)
7 Dryness level
8 Start delay
9 Timed drying
10 Rapid (Key lock if long pressed)
11 Gentle
12 Fresh care+
*Note: some models may have the wording in full instead of the icons
INDICATORS
Dryness level: Iron dry - Hanger dry - Cupboard dry - Extra dry
Cycle phase:
Drying - Cool down - End of cycle
Empty water tank - Clean door lter: primary, secondary - Autoclean
Refer to troubleshooting section:
Failure: Call after sales service
DEMO
Demo mode
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool FTM2282Y bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool FTM2282Y in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool FTM2282Y

Whirlpool FTM2282Y Snelstart handleiding - Nederlands - 4 pagina's

Whirlpool FTM2282Y Snelstart handleiding - Deutsch - 4 pagina's

Whirlpool FTM2282Y Snelstart handleiding - Français - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info