Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
22
DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE
L’un des codes de dysfonctionnement suivants peut s’afficher en cas de mauvais fonctionnement
du sèche-linge. Selon le modèle du sèche-linge, l’anomalie peut être signalée par des lettres ou
par différents voyants clignotants.
Code
d’anomalie
Code d’anomalie
des voyants
Contrôles à effectuer avant d’appeler le
Service Après-vente
F01
Veuillez appeler le Service Après-vente.
F02
Veuillez appeler le Service Après-vente.
F03
Veuillez appeler le Service Après-vente.
F04
Veuillez appeler le Service Après-vente.
F05
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Vérifiez que la température
ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et
redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F06
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Vérifiez que la température
ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et
redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F07
Veuillez appeler le Service Après-vente.
F10 - 15
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Attendez 5 minutes.
Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F18
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Attendez 1 heure.
Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F19
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Attendez 5 minutes.
Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F20
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Attendez 1 heure.
Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F21
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Attendez 5 minutes.
Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F22
Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Attendez 5 minutes.
Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
Le voyant
Départ clignote
2 fois par
seconde
lorsqu’il est
activé
Vérifiez que la porte est fermée et que l’échangeur de chaleur est bien en place. Si l’anomalie se reproduit,
contactez le Service Après-vente.
Le voyant du
échangeur de
chaleur
clignote 2 fois
lorsque la
touche Départ
est activée
Vérifiez que l’échangeur de chaleur est bien en place. Si l’anomalie se reproduit, contactez le Service Après-
vente.
Le voyant ne clignote pas Le voyant clignote
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 888 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 888 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 3,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info