Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
1
BEDIENING VAN DE MACHINE
Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke
hoofdstukken van de Instructies voor gebruik.
Sorteer het wasgoed volgens
de verzorgingssymbolen
Niet drogen in wasdroger
Geschikt voor wasdroger –
bij lage temperaturen
Geschikt voor wasdroger
Sorteer wasgoed naar:
Materiaaldikte: wanneer er meer wasgoed is dan de wasdroger aankan, dient u het
wasgoed te scheiden naar gewicht (bijv. droge handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).
Type materiaal: katoen (linnen); synthetisch textiel (easy-care).
Gewenste droogheid: kastdroog, strijkdroog, enz.
Niet drogen in wasdroger: nylon kousen, fijn borduurwerk, stoffen met metalen decoraties.
Wasgoed voorbereiden
Controleer dat alle bevestigingen vastgemaakt zijn en dat zakken leeg zijn.
Controleer of het wasgoed sigarettenaanstekers bevat.
Keer wasgoed binnenstebuiten.
Wasdroger laden
Plaats het wasgoed losjes in de trommel zodat het gelijkmatig kan drogen.
Sluit vervolgens de deur.
Programma kiezen
Kies het gewenste droogprogramma door de programmakeuzeknop te verdraaien
(zie voor meer informatie de programmatabel).
Als u het programma niet snel na het maken van een keuze start, wordt de wasdroger na
enkele minuten uitgeschakeld.
Schakel de wasdroger opnieuw in door de programmakeuzeknop naar “Off” (“0”) en
vervolgens naar het gewenste programma te draaien.
Opties selecteren
(indien beschikbaar)
Kies de gewenste optie door op de bijbehorende knop te drukken.
Het controlelampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen.
Een snel knipperend lampje geeft aan dat een verkeerde keuze is gemaakt (niet compatibele opties).
Druk opnieuw op de knop om de optie te annuleren.
Wasdroger starten
Het droogprogramma wordt gestart met behulp van de “Start (Pauze)” knop.
Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
Programmakeuze wijzigen: Indien het gekozen programma tijdens het drogen wordt
gewijzigd, stopt de wasdroger.
Het “Start (Pauze)” controlelampje knippert.
Om het nieuwe programma in te schakelen, drukt u opnieuw op de “Start (Pauze)” toets.
Programma onderbreken: Om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de toets “Start
(Pauze)” en opent u de deur.
Wacht minstens 5 minuten voordat u de wasdroger leegmaakt, zodat het wasgoed kan afkoelen.
Voor uw veiligheid wordt de droogcyclus automatisch gestopt wanneer u de deur opent.
Om de droogcyclus na het openen van de deur opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt u
weer op de toets “Start (Pauze)”.
Waarschuwing: Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle
artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden om de hitte te laten ontsnappen.
Einde van programma –
wasdroger leegmaken
He laatste deel van een droogcyclus verloopt zonder hitte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de temperatuur van de artikelen daalt om kreuken te voorkomen.
End (Einde): Neem het wasgoed uit de wasdroger.
De droogprocedure is voltooid.
Anti-kreuk: Indien het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt
verwijderd, treedt gedurende maximaal 15 minuten (door de optie “Anti-kreuk” te kiezen,
kan deze tijd met maximaal 12 uur worden verlengd).
De trommel draait om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.
De wasdroger wordt korte tijd na het einde van de “Anti-kreuk” uitgeschakeld om energie te
besparen.
Droger uitschakelen
Zet de programmakeuzeknop op “Off” (“0”).
Pluisfilter na iedere cyclus reinigen: open de deur, trek het pluisfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluis met
behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk het stevig terug op zijn plaats.
Watercontainer leegmaken: trek de container aan de hendel naar buiten en maak deze leeg. Breng de lege container weer aan en
druk deze helemaal terug op zijn plaats.
Let op! Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaar zijn
behandeld grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn
bevlekt in de wasdroger.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies
die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.
Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,065 W/in ingeschakelde modus 0,065 W.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 888 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 888 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Français - 11 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info