Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
21
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Pour votre commodité :
Si vous souhaitez installer le sèche-linge sur un lave-linge, vous
pouvez inverser le sens d’ouverture de la porte pour pouvoir placer
plus bas la poignée de la porte.
Débranchez le sèche-linge.
A.
Ouvrez la porte.
B.
À l’aide d’une clef à molette, tournez le doigt de sécurité (
B
) situé dans
la partie supérieure de la porte de 90°, puis dégagez-le.
C.
Retirez le verrou de la porte :
Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
D.
Poussez la petite poignée au-dessus du verrou avec un petit tournevis,
poussez un peu le verrou vers le haut et tirez-le avec le doigt vers vous.
E.
Retournez la porte :
Dévissez les deux vis de la plaque de fixation de la porte. Fixez la porte
de l’autre côté avec les 2 vis. Veillez à visser les vis en position
horizontale pour éviter de pincer le joint.
Réinstallez le verrou :
Insérez le verrou de la porte de l’autre côté de la plaque de fixation de
la porte. Poussez-le complètement dans le trou et un peu vers le bas,
jusqu’à ce que la petite poignée du verrou s’enclenche dans sa position
définitive. Vissez les deux vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
Remettez le doigt de sécurité en place à l’intérieur de la porte
(en haut), en l’insérant et en le tournant de nouveau de 90°.
REMARQUE :
utilisez de préférence un tournevis de type “Torx T20”.
A
B
C
D
E
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AWB 888 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AWB 888 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 3,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool AWB 888

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool AWB 888 Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Whirlpool AWB 888 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info