634250
24
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing bedieningselement
23
Voorkeuzetijd
opvragen/wissen
De toets meerdere keren indrukken tot de gewenste geheugenplaats verschijnt in
het display. Wissen van de voorkeuzetijd – meerdere keren de toets
indrukken
totdat de tijd en geheugenplaats niet meer in het display getoond worden.
Inschakeltijd
programmeren
Het verwarmingsapparaat mag niet aan zijn. De toets gedurende 3 seconden
indrukken – inschakeltijd knippert – met de toetsen
en de gewenste inschakeltijd
instellen (van 10 tot 120 minuten)
Restlooptijd instellen Met behulp van de toetsen en de gewenste restlooptijd instellen (van 1 tot 120
minuten). De restlooptijd is die tijd dat het verwarmingsapparaat nog in werking is.
Wektijdstip instellen Het wektijdstip kan alleen maar met de standaardklok ingesteld worden. De wektijd is
onafhankelijk van de dag van de week. De toets meerdere keren indrukken totdat
het symbool met het klokje
in het display verschijnt. Met de toetsen en het
gewenste wektijdstip instellen. De wekker schakelt zich na 5 minuten rinkelen vanzelf
uit of na het indrukken van een willekeurige toets.
Wektijdstip
opvragen/wissen
De toets meerdere keren indrukken totdat het symbool met het klokje
verschijnt
in het display – wektijdstip is zichtbaar. Wissen van het tijdstip – de toets
zolang
indrukken dat het symbool met het klokje
niet meer zichtbaar is in het display.
Afstandsbediening Als optie mogelijk door een afzonderlijk toets voor direct verwarmen.
Voertuigen in TRS-
uitvoering
Voertuigen met de TRS uitrusting hebben geen mogelijk voor voorkeuze. Op het
display verschijnt de restlooptijd, wanneer het verwarmingsapparaat in bedrijf is. De
tijd kan ingesteld worden. In het geval van de standaardklok kan de wekker
geprogrammeerd worden.
10. AirTop 3500 VP
De AirTop 3500 VP is een variant van de normale AirTop 3500. De AirTop 3500 VP wordt
gebruikt in situaties waar lange luchtleidingen en/of veel uitblaaspunten toegepast worden.
Ten opzichte van de normale versie gelden de volgende technische afwijkingen:
- opgenomen elektrisch vermogen 15 … 90 Watt
- luchtverplaatsing 218 m3/h (max.)
De aansluiting van de doseerpomp geschiedt niet onder het apparaat, maar wordt via de
kabelboom naar buiten gebracht in de vorm van een 2 polige (zwart-zwart) kabel.
Onjuiste installatie of reparatie van Websto verwarmings- en koelsystemen kan resulteren in brand of in het uitstromen van dodelijke
koolmonoxide, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Installatie en reparatie van Webasto verwarmings- en koelsystemen
vereisen een speciaal daarop afgestemde in-factory opleiding, technische informatie, speciaal gereedschap en speciale apparatuur.
Probeeer NOOIT Webasto verwarmings- en koelsystemen te installeren of te repareren, tenzij u de in-factory opleiding met succes
hebt afgerond en bechikt over de technische vaardigheden, technische informatie, gereedschap en apparatuur die nodig zijn om de
benodigde procedures op de juiste manier uit te voeren. Volg ALTIJD de Webasto installatie- en reparatieinstructies op en neem alle
WAARSCHUWINGEN in acht. Webasto is niet aansprakelijk voor problemen en schade veroorzaakt door het systeem die het gevolg
zijn van ongeschoold personeel.
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Webasto-AIRTOP-5000

Zoeken resetten

 • mijn 2000 st wil niet aan slaan lampje geeft 6 lange pulsjes
  Gesteld op 4-4-2022 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn Webasto 5000 geeft aan dat hij oververhit raakt. 10x knipperen. Bij controle komt er voldoende lucht uit de verwarmingsbuizen, en afvoer van uitlaatgassen is ook krachtig. De aanvoer van lucht is ook oke. Wat kan het nog meer zijn? Gesteld op 22-8-2017 om 08:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan zijn dat de sensor defect is. Zelf had ik dit probleem ook en kon het eerst niet vinden. Ik heb het volgende gedaan: eerst de toevoer buis voor lucht gedemonteerd en de kachel gestart, nog steeds over verhitting. Toe ook de hetelucht buis bij de kachel los gehaald. Toen geen probleem meer. Zowel de afvoergassen alsook de afvoer van hete lucht was naar mijn mening voldoende toe eea nog was aangesloten.
   Achteraf bleek dat de hetelucht kanalen aan de binnenzijde opgezet waren. Heb daar foto's van. Vreemd genoeg was dat ergens midden in de luchtkanalen ontstaan. Geantwoord op 14-2-2018 om 08:51

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Webasto AIRTOP 5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Webasto AIRTOP 5000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Webasto AIRTOP 5000

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info