Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/156
Pagina verder
WWW.MANUALS.WS
WWW.MANUALS.WS
1993 Volvo 240
240 Owner's Manual
VOLVO
240
1993 Owner's Manual
U.S.A. & Canada
Table of Contents
ESSENTIAL INFORMATION
Please take the time to fill out the forms on this page. When completed, these forms will provide
information essential to the proper servicing and ordering of parts for your Volvo.
Owner:
Name:____________
Address:__________
City, State:_________Zip Code_________
Tel. No.___________
Notice:
Your Volvo is designed to meet all applicable safety and emission standards, as evidenced by the
certification labels attached to the door opening sheet metal and on the left wheel housing in the engine
compartment. For further information regarding these regulations, please contact your dealer.
Vehicle Information (see "Label information" section)
Vehicle License Number_________________
Vehicle Identification Number (VIN)___________
Service Designation Number_________________
Engine Designation________________________
See "Specifications" section
Color Code____________________
Upholstery_____________________
Tire designation____________________
See "Tires" Section
Vehicle Capacity_________________
© Volvo Cars of North America
file:///K|/ownersdocs/1993/1993_240/93240_1.html (1 of 6)12/30/2006 9:41:56 AM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Volvo 240 - 1993 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Volvo 240 - 1993 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info