Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
CarHD Camera 1080P TX–14
User Manual
Declaration of Conformity: www.technaxx.de/ (in bottom bar “Konformitätserklärung”)
Before using the device the first time, read the user manual carefully.
Attention: In order to help you operate it correctly please read this instruction carefully
using. Charge the device once before use. Important: During usage connect the device
directly to the cigarette lighter socket of your car!
Features
Car camcorder (video & photo & playback function) with Full HD resolution
2.7” high resolution LTPS display (16:9)
Supports MicroSD memory card (up to 32GB)
120°A and high resolution wide angle lens (3.0 mega pixels, JPEG format)
4x digital zoom, ranges from 12cm to limitless distance
WDR (Wide Dynamic Range technology)
1920 x 1080P FULL HD high quality video resolution
Advanced MOV H.264 video compression technology
Supports HDMI hight quality video transmission
Start video recording: automatic video recording with record time setting
Shows time and date on video and pictures
G-sensor function (explanation see later)
Anti-Shake mode
1080P 30fps, 720P 30fps, smooth video flow
Microphone & Speaker
Built-in simultaneous charging and recording mode
Motion detect function
USB2.0 and HDMI output
Live playback function (watch video while recording a video)
Auto power on when starting car and Auto power off when car is off
Continuous cycle recording mode: in case of full storage, recording goes on. Existing
files will be deleted one after the other.
Plug into car cigarette lighter as a power supply for video recording while driving.
Camera installation on bracket, easy to fix and to dismantle
Bracket installation on windscreen by suction cup
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX14 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX14 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info