Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Handleiding Sportop fietscomputer
Computerknoppen
SET
Met behulp van de SET knop kunt u de waarden instellen van de vooraf instelbare tijd, afstand,
minimale hartslag en maximale hartslag.
RESET
Tijdens het instellen van een tijd, afstand of minima le/maximale hartslag kunt u op de RESET
knop drukken om de waarde te wissen en deze opnieuw in te stellen. Wanneer u de RESET
knop ingedrukt houdt, wist u alle gegevens.
MODE
Met behulp van de MODE knop bevestigt u de ingestelde tijd, afstand of minimale/maximale
hartslag.
Het instellen van de computer
1. Druk op een willekeurige knop om de computer te activeren. Op het TIME scherm zal een ?
symbool worden weergegeven. U kunt nu een trainingstijd instellen m.b.v. de SET knop.
Wanneer de gewenste trainingstijd wordt weergegeven, kunt u op de MODE knop drukken
om deze te bevestigen. Indien u vooraf geen trainingstijd wenst in te stellen, kunt u direct
op de MODE knop drukken.
2. Vervolgens zal het ? symbool op het DISTANCE scherm worden weergegeven en kunt u nu
een afstand instellen om tijdens het trainen af te leggen. Stel deze in m.b.v. de SET knop
en druk op de MODE knop om de afstand op te slaan wanneer de gewenste afstand wordt
weergegeven. Indien u vooraf geen afstand wenst in te stellen, kunt u direct op de MODE
knop drukken.
3. Tenslotte kunt u een hartslagzone instellen waarin u wilt trainen. Er zal een ? symbool
worden weergegeven op het PULSE scherm: u kunt nu een minimale hartslag instellen om
op te trainen. Stel deze in m.b.v. de SET knop en bevestig de ingestelde minimale hartslag
door op de MODE knop te drukken. Hierna zal een ? op het PULSE scherm worden
weergegeven en kunt u een maximale hartslag instellen. Stel deze in m.b.v. de SET knop
en bevestig deze m.b.v. de MODE knop.
4. Indien u alle gewenste gegevens heeft ingesteld, kunt u beginnen met fietsen en zullen de
gegevens automatisch beginnen te lopen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Als ik begin te fietsen in Manuel, zou de weerstand laag moeten zijn. Bij mij is dat niet het geval. Wanneer ik start is de weerstand gelijk zwaar en dat krijg ik niet anders. Is er een mogelijkheid om dit te restten? Alles wat in de handleiding staat, heb ik geprobeerd, zonder resultaat Gesteld op 10-1-2018 om 17:28

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ik heb een sportop b 700 hometrainer aangeschaft maar de handleiding zit er niet bij,kunt u die doorsturen.

    mvg.

    ingrid Gesteld op 5-1-2016 om 14:04

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sportop B800P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sportop B800P in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info