Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Voedingsaansluitschema
28NL
Controleer de hulpvoedingsaansluiting van de auto
en zorg dat de aansluitingen kloppen voor de auto.
Hulpvoedingsaansluiting
Gewone aansluiting
Rood Rood
Geel Geel
12 Continue voeding Geel
15 Geschakelde voeding Rood
Wanneer de posities van de rode en gele
kabels zijn omgekeerd
Rood Rood
Geel Geel
12 Geschakelde voeding Geel
15 Continue voeding Rood
Voor auto's zonder ACC-stand
Rood Rood
Geel Geel
Als de aansluitingen en de geschakelde
voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan
op de voeding van de auto. Met vragen over of
problemen bij het aansluiten van uw apparaat, die
niet in deze handleiding worden besproken, kunt u
terecht bij de autodealer.
De microfoon installeren
U dient de microfoon te installeren, zodat uw
gesprekspartner u kan horen tijdens het handsfree
bellen.
Klem (niet meegeleverd)
Let op
Het is heel gevaarlijk als het snoer zich rond het
stuur of de versnellingspook wikkelt. Controleer of
het snoer en andere onderdelen u tijdens het
rijden niet hinderen.
Als uw auto is uitgerust met airbags of ander
schokabsorberend materiaal, neemt u dan contact
op met de winkel waar u dit apparaat hebt
gekocht of met de dealer, voordat u het
installeert.
Opmerking
Maak het oppervlak van het dashboard schoon met een
droge doek voordat u de dubbelzijdige tape erop plakt.
De bekabelde afstandsbediening
gebruiken
1Zet [Steering Control] in [Algemeen] op
[Preset] (pagina 16) om de bekabelde
afstandsbediening te activeren.
De achteruitkijkcamera gebruiken
Installatie van een achteruitkijkcamera (niet
meegeleverd) is vereist voor gebruik.
Het beeld van een achteruitkijkcamera die is
aangesloten op de CAMERA IN-aansluiting wordt
weergegeven wanneer:
het achteruitrijlicht van uw auto gaat branden
(of de versnellingshendel in de stand R
(achteruit) wordt gezet).
u op HOME drukt en vervolgens op [Rear
Camera] tikt.
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info