Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
29NL
Installatie
De steun verwijderen
Verwijder de beugel van het apparaat voordat u
het apparaat installeert.
1Plaats de twee ontgrendelingssleutels
totdat ze vastklikken en trek de beugel
naar beneden en het apparaat omhoog om
ze van elkaar te scheiden.
Het haakje moet naar binnen wijzen.
Het apparaat in het dashboard
monteren
Voordat u het apparaat installeert, moet u de
grepen aan beide zijden van de beugel 3,5 mm
(5/32 inch) naar binnen buigen.
•Zie 'Het apparaat in een Japanse auto monteren'
(pagina 29) voor Japanse auto's.
1Plaats de beugel in het dashboard en
buig de klemhaken naar buiten voor een
stevige bevestiging.
Greep
Groter dan
182 mm (7 1/4 inch)
Groter dan
111 mm
(4 3/8 inch)
2Monteer het apparaat op de beugel .
Opmerkingen
Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan het
apparaat niet goed worden bevestigd en kan het
losschieten.
Zorg dat de 4 grepen op de beschermende rand goed
in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst .
Het apparaat in een Japanse auto
monteren
Het is mogelijk dat dit apparaat in sommige
Japanse auto's niet geïnstalleerd kan worden.
Neem in dat geval contact op met uw Sony-
handelaar.
Op het dashboard of
de middenconsole
Met de auto
meegeleverde
onderdelen
Beugel
Beugel
Als u dit apparaat monteert op de beugels die in uw
auto zijn ingebouwd, gebruik dan de meegeleverde
schroeven
in de juiste schroefgaten voor uw auto:
T voor TOYOTA en N voor NISSAN.
Opmerking
Voorkom storingen door het apparaat alleen met de
meegeleverde schroeven te installeren.
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info