Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
14NL
Beschikbare handelingen tijdens
een gesprek
Het volume van de beltoon aanpassen
Draai aan de bedieningsknop voor de
volumeregeling tijdens het ontvangen
van een oproep.
Het volume van de stem van de spreker
aanpassen
Draai aan de bedieningsknop voor de
volumeregeling tijdens een gesprek.
Het volume aanpassen voor de andere
persoon (aanpassing van de
microfoonversterking)
Tik tijdens een handsfree gesprek op en stel
[MIC Gain] in op [High], [Middle], of [Low].
Echo en ruis verminderen (echo-/
ruisonderdrukking)
Tik tijdens een gesprek op en stel [Speech
Quality] in op [Modus 1] of [Modus 2].
Schakelen tussen de handsfree en de niet-
handsfree stand
Tik tijdens een gesprek op om te
schakelen tussen geluid via het apparaat of via de
mobiele telefoon.
Opmerking
Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling
mogelijk niet beschikbaar.
Een inkomende oproep automatisch
beantwoorden
Tik op en stel in [Auto Answer] op [ON].
Handige functies
Apple CarPlay
Apple CarPlay maakt het mogelijk uw iPhone in de
auto te gebruiken zonder uw blik van de weg te
hoeven nemen.
Opmerkingen voor het gebruik van Apple
CarPlay
Een iPhone met iOS 7.1 of hoger is vereist. Voer
voor gebruik een update uit naar de nieuwste
iOS-versie.
Apple CarPlay kan worden gebruikt met een
iPhone 5 of nieuwer.
Zie de compatibiliteitslijst op de
ondersteuningswebsite op de achteromslag voor
meer informatie over compatibele modellen.
Meer informatie over Apple CarPlay vindt u in de
handleiding van uw iPhone of op de website van
Apple CarPlay.
Er wordt gebruikgemaakt van de GPS-functie van
uw iPhone. Plaats uw iPhone daarom waar deze
een goede ontvangst van het GPS-signaal heeft.
1Sluit uw iPhone aan op de USB-poort.
Gebruik voor het aansluiten van een iPhone een
USB-kabel voor iPhone (niet meegeleverd).
2Druk op HOME en tik vervolgens op het
Apple CarPlay-pictogram.
Het scherm van uw iPhone verschijnt op het
display van het apparaat. U kunt de
toepassingen bedienen door deze aan te raken.
Het gebruik van het Apple CarPlay-logo betekent
dat de gebruikersinterface van het voertuig voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de bediening van het
voertuig of de naleving van veiligheids- en
regulatieve normen door het voertuig.
Let op: het gebruik van dit product in combinatie
met een iPhone kan de draadloze prestaties ervan
beïnvloeden.
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info