Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Table of Contents
19
1. Precautions for safety and use ________________________ 20
2. Fitting the appliance in the top ________________________ 21
2.1 Fixing to the supporting structure _______________________________________21
3. Electrical connection________________________________ 23
4. Gas connection____________________________________ 24
4.1 Bottled gas connection _______________________________________________25
4.2 Room ventilation____________________________________________________25
4.3 Combustion gas discharge ____________________________________________25
5. Adapting to different types of gas ______________________ 26
5.1 Removing the hob skin _______________________________________________26
5.2 Adjusting for bottled gas ______________________________________________27
5.3 Adjusting for natural gas______________________________________________27
5.4 Adjusting the primary air flow __________________________________________28
5.5 Reassembling the hob skin____________________________________________28
5.6 Adjusting the minimum setting for natural gas and town gas __________________28
5.7 Adjusting the minimum for bottled gas ___________________________________28
5.8 Hob burner layout ___________________________________________________29
5.9 Greasing the gas taps________________________________________________29
6. Description of controls ______________________________ 30
6.1 The front panel _____________________________________________________30
7. Using the hob _____________________________________ 31
7.1 Lighting burners with safety device______________________________________31
7.2 Positioning the griddle plate ___________________________________________31
7.3 Practical hints for using the burners _____________________________________31
7.4 Pan diameters______________________________________________________32
8. Cleaning and maintenance ___________________________ 33
8.1 Cleaning stainless steel ______________________________________________33
8.2 Cleaning the components _____________________________________________33
THESE INSTRUCTIONS ONLY APPLY TO THE COUNTRIES OF DESTINATION WHOSE
IDENTIFICATION SYMBOLS ARE LISTED ON THE COVER OF THIS MANUAL.
THIS BUILT-IN HOB IS CLASSIFIED AS CLASS 3.
INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER: these are intended for the qualified
engineer who is to check the gas supply system and install, commission and test the
appliance.
INSTRUCTIONS FOR THE USER: these provide recommendations for use, a
description of the controls and the correct procedures for cleaning and maintaining the
appliance.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg pts605nl bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg pts605nl in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info