Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Inhoudsopgave
97
1. Waarschuwingen voor de veiligheid en het gebruik ________ 98
2. Plaatsing in het werkblad ____________________________99
2.1 Bevestiging op de draagstructuur _______________________________________99
3. Elektrische aansluiting _____________________________101
4. Gasaansluiting ___________________________________102
4.1 Aansluiting op vloeibaar gas ____________________________________103
4.2 Ventilatie van de ruimten ____________________________________________103
4.3 Afvoer van de verbrandingsproducten __________________________________103
5. Aanpassing aan de verschillende soorten gas ___________104
5.1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten ____________________________104
5.2 Verwijdering van de vangschaal _______________________________________104
5.3 Regeling voor vloeibaar gas ____________________________________105
5.4 Regeling voor methaan ________________________________________105
5.5 Regeling voor methaan ________________________________________106
5.6 Regeling van de primaire lucht ________________________________________106
5.7 Montage van de vangschaal__________________________________________106
5.8 Regeling van het minimum voor methaan en stadsgas _____________________107
5.9 Regeling van het minimum voor vloeibaar gas____________________________107
5.10 Opstelling van de branders op de kookplaat______________________________107
5.11 Smering van de gaskraantjes _________________________________________107
6. Beschrijving van de bedieningsorganen ________________108
6.1 Het frontpaneel ____________________________________________________108
7. Gebruik van de kookplaat ___________________________109
7.1 Ontsteking van de branders met veiligheidsinrichting_______________________109
7.2 Positionering grillplaat_______________________________________________109
7.3 Praktische wenken voor het gebruik van de branders ______________________109
7.4 Diameter van de recipiënten__________________________________________110
8. Reiniging en onderhoud ____________________________111
8.1 Het reinigen van roestvrij staal ________________________________________111
8.2 Reiniging van de componenten _______________________________________111
DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE LANDEN VAN
BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE OMSLAG VAN DEZE
HANDLEIDING STAAN AFGEBEELD.DEZE KOOKPLAAT BEHOORT TOT DE KLASSE 3.
INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: bestemd voor de gekwalificeerde
technicus die moet zorgen voor een goede controle van de gasleiding, de installatie,
de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat
INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het
gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte handelingen voor
het reinigen en onderhouden van het apparaat.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg pts605nl bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg pts605nl in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info