Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Inhaltsverzeichnis
81
1. Hinweise zur Sicherheit und zum Gebrauch______________82
2. Einbau in die Arbeitsplatte ___________________________83
________________________________________83 2.1 Befestigung an der Tragstruktur
3. Stromanschluss ___________________________________85
4. Gasanschluss _____________________________________86
_________________________________________________87 4.1 Flüssiggasanschluss
________________________________________________87 4.2 Belüftung der Räume
__________________________________________________87 4.3 Abfuhr der Abgase
5. Anpassung an die verschiedenen Gasarten______________88
_______________________________________________88 5.1 Ausbau des Kochfelds
_____________________________________________89 5.2 Einstellung für Flüssiggas
_______________________________________________90 5.3 Einstellung für Methan
5.4 Einstellung für Methangas G25/20mbar ______________________________90
_____________________________________________91 5.5 Einstellung der Primärluft
__________________________________________91 5.6 Wiedereinbau des Kochfelds
_______________________91 5.7 Einstellen der Kleinstellung für Methan und Stadtgas
________________________________91 5.8 Einstellen der Kleinstellung für Flüssiggas
________________________________92 5.9 Anordnung der Brenner auf dem Kochfeld
5.10 _____________________________________________92 Schmieren der Gashähne
6. Beschreibung der Bedieneinrichtungen _________________93
___________________________________________________93 6.1 Die Bedienblende
7. Gebrauch des Kochfelds ____________________________94
_________________________94 7.1 Einschalten der Brenner mit Sicherheitsvorrichtung
______________________________________________94 7.2 Anordnen der Grillplatte
_________________________94 7.3 Praktische Ratschläge zum Gebrauch der Brenner
___________________________________________________95 7.4 Topfdurchmesser
8. Reinigung und Pflege _______________________________96
______________________________________________96 8.1 Reinigen des Edelstahls
__________________________________________96 8.2 Reinigung der Komponenten
DIE GÜLTIGKEIT DIESER ANWEISUNGEN BESCHRÄNKT SICH AUF DIE LÄNDER, DEREN
KENNUNGEN AUF DEM DECKBLATT DER VORLIEGENDEN GEBRAUCHSANLEITUNG
ANGEGEBEN SIND.
DIESES KOCHFELD IST EIN EINBAUGERÄT DER KLASSE 3.
ANLEITUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR: Sie richten sich an den Fachmann, der
mit der Überprüfung der Gasanlage, der Installation, der Inbetriebnahme und der
Abnahme des Geräts betraut ist.
ANLEITUNGEN FÜR DEN BENUTZER: Sie umfassen die Hinweise zum Gebrauch
sowie die Beschreibung der Bedieneinrichtungen und der richtigen Verfahrensweisen
zur Reinigung und Pflege des Geräts.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg pts605nl bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg pts605nl in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info