Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
42
It means the device’s network address is
11011001.10110000.10010000.00000000, and its host ID is,
00000000.00000000.00000000.00000111. This is a convenient and efficient method
for routers to route IP packets to their destination.
ISP Gateway Address: (see ISP for definition). The ISP Gateway Address is an IP
address for the Internet router located at the ISP's office.
ISP: Internet Service Provider. An ISP is a business that provides connectivity to the
Internet for individuals and other businesses or organizations.
LAN: Local Area Network. A LAN is a group of computers and devices connected
together in a relatively small area (such as a house or an office). Your home network
is considered a LAN.
MAC Address: MAC stands for Media Access Control. A MAC address is the hardware
address of a device connected to a network. The MAC address is a unique identifier
for a device with an Ethernet interface. It is comprised of two parts: 3 bytes of data
that corresponds to the Manufacturer ID (unique for each manufacturer), plus 3
bytes that are often used as the product’s serial number.
NAT: Network Address Translation. This process allows all of the computers on your
home network to use one IP address. Using the broadband router’s NAT capability,
you can access the Internet from any computer on your home network without
having to purchase more IP addresses from your ISP.
Port: Network Clients (LAN PC) uses port numbers to distinguish one network
application/protocol over another. Below is a list of common applications and
protocol/port numbers:
Application Protocol
Port Number
Telnet TCP 23
FTP TCP 21
SMTP TCP 25
POP3 TCP 110
H.323 TCP 1720
SNMP UCP 161
SNMP Trap UDP 162
HTTP TCP 80
PPTP TCP 1723
PC Anywhere
TCP 5631
PC Anywhere
UDP 5632
PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet. Point-to-Point Protocol is a secure
data transmission method originally created for dial-up connections; PPPoE is for
Ethernet connections. PPPoE relies on two widely accepted standards, Ethernet and
42

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb de Wired Router aangesloten op een kabelmodem waar 4 computers op aangesloten kunnen worden. Als ik een WiFi-netwerk aansluiting op mijn iPhone wil moet ik een beveiligingssleutel opgeven. Waar kan ik die vinden? Gesteld op 6-6-2012 om 20:24

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • Waar staan die computere dan? Ik heb de laatste tijd de vreemde ervaring dat teksten van mijn pc verdwenen zijn en uw opmerking maakt u verdacht. Geantwoord op 6-6-2012 om 21:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom dc 210 wired router bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom dc 210 wired router in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info