Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
41
Glossery
Default Gateway (Router): Every non-router IP device needs to configure a
default gateway’s IP address. When the device sends out an IP packet, if the
destination is not on the same network, the device has to send the packet to its
default gateway, which will then send it out towards the destination.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. This protocol automatically gives every
computer on your home network an IP address.
DNS Server IP Address: DNS stands for Domain Name System, which allows
Internet servers to have a domain name (such as www.Broadbandrouter.com) and
one or more IP addresses (such as 192.34.45.8). A DNS server keeps a database of
Internet servers and their respective domain names and IP addresses, so that when
a domain name is requested (as in typing "Broadbandrouter.com" into your Internet
browser), the user is sent to the proper IP address. The DNS server IP address used
by the computers on your home network is the location of the DNS server your ISP
has assigned to you.
DSL Modem: DSL stands for Digital Subscriber Line. A DSL modem uses your
existing phone lines to transmit data at high speeds.
Ethernet: A standard for computer networks. Ethernet networks are connected by
special cables and hubs, and move data around at up to 10/100 million bits per
second (Mbps).
Idle Timeout: Idle Timeout is designed so that after there is no traffic to the
Internet for a pre-configured amount of time, the connection will automatically be
disconnected.
IP Address and Network (Subnet) Mask: IP stands for Internet Protocol. An IP
address consists of a series of four numbers separated by periods, that identifies a
single, unique Internet computer host in an IP network. Example: 192.168.2.1. It
consists of 2 portions: the IP network address, and the host identifier.
The IP address is a 32-bit binary pattern, which can be represented as four cascaded
decimal numbers separated by “.”: aaa.aaa.aaa.aaa, where each “aaa” can be
anything from 000 to 255, or as four cascaded binary numbers separated by “.”:
bbbbbbbb.bbbbbbbb.bbbbbbbb.bbbbbbbb, where each “b” can either be 0 or 1.
A network mask is also a 32-bit binary pattern, and consists of consecutive leading
1’s followed by consecutive trailing 0’s, such as
11111111.11111111.11111111.00000000. Therefore sometimes a network mask
can also be described simply as “x” number of leading 1’s.
When both are represented side by side in their binary forms, all bits in the IP
address that correspond to 1’s in the network mask become part of the IP network
address, and the remaining bits correspond to the host ID.
For example, if the IP address for a device is, in its binary form,
11011001.10110000.10010000.00000111, and if its network mask is,
11111111.11111111.11110000.00000000
41

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb de Wired Router aangesloten op een kabelmodem waar 4 computers op aangesloten kunnen worden. Als ik een WiFi-netwerk aansluiting op mijn iPhone wil moet ik een beveiligingssleutel opgeven. Waar kan ik die vinden? Gesteld op 6-6-2012 om 20:24

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • Waar staan die computere dan? Ik heb de laatste tijd de vreemde ervaring dat teksten van mijn pc verdwenen zijn en uw opmerking maakt u verdacht. Geantwoord op 6-6-2012 om 21:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom dc 210 wired router bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom dc 210 wired router in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info