Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
43
the Point-to-Point Protocol. It is a communications protocol for transmitting
information over Ethernet between different manufacturers
Protocol: A protocol is a set of rules for interaction agreed upon between multiple
parties so that when they interface with each other based on such a protocol, the
interpretation of their behavior is well defined and can be made objectively, without
confusion or misunderstanding.
Router: A router is an intelligent network device that forwards packets between
different networks based on network layer address information such as IP addresses.
Subnet Mask: A subnet mask, which may be a part of the TCP/IP information
provided by your ISP, is a set of four numbers (e.g. 255.255.255.0) configured like
an IP address. It is used to create IP address numbers used only within a particular
network (as opposed to valid IP address numbers recognized by the Internet, which
must be assigned by InterNIC).
TCP/IP, UDP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) and
Unreliable Datagram Protocol (UDP). TCP/IP is the standard protocol for data
transmission over the Internet. Both TCP and UDP are transport layer protocol. TCP
performs proper error detection and error recovery, and thus is reliable. UDP on the
other hand is not reliable. They both run on top of the IP (Internet Protocol), a
network layer protocol.
WAN: Wide Area Network. A network that connects computers located in
geographically separate areas (e.g. different buildings, cities, countries). The
Internet is a wide area network.
Web-based management Graphical User Interface (GUI): Many devices
support a graphical user interface that is based on the web browser. This means the
user can use the familiar Netscape or Microsoft Internet Explorer to Control/configure
or monitor the device being managed.
43

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik heb de Wired Router aangesloten op een kabelmodem waar 4 computers op aangesloten kunnen worden. Als ik een WiFi-netwerk aansluiting op mijn iPhone wil moet ik een beveiligingssleutel opgeven. Waar kan ik die vinden? Gesteld op 6-6-2012 om 20:24

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • Waar staan die computere dan? Ik heb de laatste tijd de vreemde ervaring dat teksten van mijn pc verdwenen zijn en uw opmerking maakt u verdacht. Geantwoord op 6-6-2012 om 21:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom dc 210 wired router bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom dc 210 wired router in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info