Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 47 -
Het draaiplateau 3 maakt harde geluiden
tijdens het draaien.
Het draaiplateau 3 ligt niet correct op de as.
Leg het draaiplateau 3 correct in de kook-
ruimte.
De kleine rollen 4 en/of de bodem van de
kookruimte zijn vuil. Reinig de rollen 4 en
de bodem.
Het display 1 geeft “E01” aan en er klinken
geluidssignalen.
De magnetron is oververhit. Breek meteen het
lopende programma af. Haal de netstekker
uit het stopcontact, open de magnetrondeur
en laat het apparaat afkoelen.
Het display 1 geeft “E02” aan en er klinken
geluidssignalen.
Er is een sensorfout. Onderbreek het programma
en laat het apparaat afkoelen. Start de magne-
tron daarna opnieuw. Mocht de fout zich op-
nieuw voordoen, neem dan contact op met
de klantendienst.
Er doet zich een fout voor bij het verwarmen
van het apparaat. Onderbreek het programma
en laat het apparaat afkoelen. Start de magne-
tron daarna opnieuw. Mocht de fout zich op-
nieuw voordoen, neem dan contact op met de
klantendienst.
Het display 1 geeft “E03” aan en er klinken
geluidssignalen.
De storingsbeveiliging van de magnetron is
geactiveerd door een kortsluiting of een
nullastspanning. Onderbreek het programma
en haal de netstekker uit het stopcontact. Ver-
help indien mogelijk het probleem, bijv. metaal
in de kookruimte, dat bij gebruik van de mag-
netronfunctie in het voornoemde probleem kan
resulteren. Neem anders contact op met de
klantendienst.
Milieurichtlijnen
Deponeer het apparaat in geen geval
bij het normale huisvuil. Dit product is
onderworpen aan de Europese richtlijn
2002/96/EC.
Voer het apparaat af via een erkend afvalverwer-
kingsbedrijf of via uw gemeentereiniging.
Neem de momenteel geldende voorschriften in
acht.
Neem in geval van twijfel contact op met uw
gemeentereinigingsdienst.
Voer alle verpakkingsmaterialen op een
milieuvriendelijke manier af.
Garantie en service
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mo-
gelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de
levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b.
de kassabon als aankoopbewijs. Als u aanspraak
wilt maken op garantie, neem dan a.u.b. telefonisch
contact op met uw servicefiliaal. Alleen op die ma-
nier is een kostenloze verzending van uw product
gegarandeerd.
De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica-
gefouten, echter niet voor transportschade, of voor
onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor
beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schake-
laars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd
voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doe-
leinden.
Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling,
bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet
door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitge-
voerd, vervalt de garantie.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie
niet beperkt.
50

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info