Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 46 -
Reiniging en onderhoud
Letselgevaar!
Schakel de magnetron vóór het schoonmaken uit en
haal de stekker uit het stopcontact. Anders bestaat
het gevaar voor een elektrische schok!
Het apparaat mag in geen geval worden
ondergedompeld in water of andere vloei-
stoffen. Hierdoor kan levensgevaar ontstaan
door een elektrische schok en het apparaat
kan beschadigd raken.
Houd de magnetron van binnen altijd schoon.
Neem als voedselspatten of gemorste vloei-
stoffen aan de binnenwanden van de magne-
tron zitten, deze met een vochtige doek af.
Gebruik een mild afwasmiddel als de magne-
tron vuiler blijkt te zijn.
Gebruik geen schoonmaaksprays en andere
scherpe schoonmaakmiddelen, want deze
kunnen vlekken, strepen of een vertroebeling
van het deuroppervlak veroorzaken.
Maak de buitenwanden met een vochtige
doek schoon.
Om een beschadiging van de componenten
binnenin de magnetron te voorkomen, laat u
geen water in de ventilatiesleuven 5 sijpelen.
Verwijder regelmatig spatten of andere veront-
reinigingen. Maak de deur, het kijkglas aan
weerszijden, de deurafdichtingen en de aan-
grenzende delen met een vochtige doek
schoon. Gebruik geen schuurmiddelen.
Als op of rond de buitenkant van de deur
wasem neerslaat, veeg dit dan met een zachte
doek af. Dit kan gebeuren als de magnetron
onder zeer vochtige omstandigheden gebruikt
wordt.
Reinig ook het draaiplateau 3 regelmatig.
Was deze af in warm zeepsop.
Reinig de grillstandaard t in warm afwaswater
en droog hem goed af.
Verhelp regelmatig geurtjes. Plaats een diepe
magnetronschaal met een kopje gevuld met
water en sap en schil van een citroen in de
magnetron. Verwarm deze 5 minuten. Grondig
schoonvegen en met een zachte doek droog
wrijven.
Mocht het nodig zijn om de lamp in de magne-
tron te vervangen, laat u dit dan door een
dealer doen of vraag het aan onze service.
Problemen oplossen
Het display 1 geeft niets aan.
De stekker steekt niet in het stopcontact.
Controleer de stekker.
Het stopcontact is defect. Probeer een ander
stopcontact.
Het display 1 is defect. Neem contact op met
het servicecentrum.
Het apparaat reageert niet op het indrukken
van de toetsen.
Het kinderslot is geactiveerd. Schakel het
kinderslot uit ( zie hoofdstuk “Bediening”).
Het apparaat start niet met de procedure voor
garing/koken.
De deur zit niet goed dicht. Doe de deur goed
dicht.
49

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info