Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Português
25
7. Botão volume - Rodar no sentido horário para aumentar o
volume.
- Rodar no sentido anti-horário para reduzir o
volume.
Funções na parte traseira:
8. AUX in - Entrada tomada para ligação de fontes áudio,
i.e. Leitor MP3, iPod, Leitor CD ou TV.
9. Sem Auscultadores - Tomada para ligação de auscultadores
separados. Isto cortará o som à coluna
principal.
10. Entrada CA/CC - Para ligação do adaptador de corrente
(incluído) e ligação à fonte de alimentação para
funcionamento CA ou carregamento da bateria.
11. Antena FM - Ajustar o comprimento da antena telescópica e
rodar até que seja obtida a melhor recepção
FM. Este ajustamento não afecta a recepção
AM. A antena AM foi integrada no rádio e para
a melhor recepção desta área da banda basta
rodar o equipamento. Manter a antena FM
recolhida na sua posição fechada quando não
está a ser usada para evitar danos.
12. Compartimento da
bateria
- Para instalação de baterias recarregáveis.
Instruções de funcionamento
Para funcionamento em CA ligar o adaptador de corrente na entrada da
tomada CA/CC na parte traseira do aparelho e depois ligar a tomada de
corrente CA (CA 230V-50Hz).
Antes de colocar em funcionamento a bateria verificar se a bateria está
completamente carregada.
Desligar o adaptador de corrente da tomada eléctrica quando não está a usar
o aparelho.
1. Ligar o aparelho colocando o Interruptor de Modo em AM ou FM.
2. Agora a retro iluminação laranja no Visor da Frequência ficará acesa.
3. Regular para a estação desejada na banda seleccionada rodando o
Sintonizador de Frequência para a frequência e sintonização fina com
melhor recepção.
4. Regular o volume para o nível desejado.
5. Colocar o Interruptor de Modo em DESLIGADO para desligar o aparelho.
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info