Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Netherlands
23
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften:
Reiniging
Veeg het apparaat af met een zacht stofdoekje als het stoffig is geworden.
Gebruik geen was, poetsspuitmiddel of schurende reinigingsproducten.
Onderdelen / Batterij Vervangen
Wanneer onderdelen of batterijen aan vervanging toe zijn, dient u te controleren
of de monteur vervangende onderdelen gebruikt zoals gespecificeerd door de
fabrikant of met dezelfde kenmerken als het originele onderdeel.
Ongeautoriseerde reserveonderdelen kunnen tot brand, elektrische schokken of
andere gevaren leiden.
Waarschuwing
Laat water of andere vloeistoffen nooit in het apparaat terechtkomen.
Condensatie
Condensatie kan in de volgende gevallen binnenin het apparaat vormen:
Wanneer u het apparaat van buiten naar een warme kamer verplaatst of
wanneer de radio in een koude kamer is die snel wordt verwarmd.
Als het apparaat in de zomer plotseling vanuit een kamer of auto met
airconditioning naar een hete of vochtige plek wordt verplaatst.
Dit apparaat kan eventueel incorrect werken wanneer condensatie optreedt.
Wacht in dit geval 1 tot 2 uur voordat u het apparaat weer gebruikt.
Probeer dit product niet zelf te repareren.
Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Specificaties:
Model: Casino 2500
Type: AM/FM draagbare mono radio
Met oplaadbare batterij.
FM Frequentie: 87.5 108 MHz.
AM Frequentie: 540 1600 KHz.
Luidsprekeruitgang: 4 W RMS / 40 W PMPO.
Voeding: 220 240V 50Hz.
Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit product voldoet aan Richtlijn 2002/96/EC Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur (WEEE). Dank dit product NIET af als ongescheiden huishoudelijk afval,
maar gebruik de beschikbare inzamelpunten voor afvalverwerking.
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Scansonic P2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Scansonic P2500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Dansk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info