Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Finding a Category (CAT) Station
(XM™ Satellite Radio Service Only)
To select and find a desired category perform the
following:
1. Press the CAT button to activate category select
mode. The current category will appear on the
display.
2. Turn the tune knob to select a category.
3. Once the desired category is displayed, press either
SEEK arrow to take you to that category’s first
station.
4. To go to another station within that category and
the category is displayed, press either SEEK
arrow again. If CAT times out and is no longer on
the display, go back to Step 1.
5. Press CAT to exit category select mode or wait for
CAT to time out.
If the radio cannot find the desired category,
NOT FOUND will appear on the display and the radio
will return to the last station you were listening to.
Radio Messages
CAL ERR (Calibration Error): The audio system has
been calibrated for your vehicle from the factory.
If CAL ERR appears on the display it means that the
radio has not been configured properly for your vehicle
and it must be returned to your dealer for service.
LOC (Locked): This message is displayed when the
THEFTLOCK
®
system has locked up. Take your vehicle
to your dealer for service.
If any error occurs repeatedly or if an error cannot be
corrected, contact your dealer.
3-73
2005 - Saab 97X Owner Manual
185

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info