625689
397
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Tilt Wheel ........................................................ 3-6
Tires ............................................................. 5-54
Accessory Inflator ........................................ 5-68
Aluminum Wheels, Cleaning .......................... 5-91
Buying New Tires ........................................ 5-64
Chains ....................................................... 5-68
Changing a Flat Tire .................................... 5-71
Cleaning .................................................... 5-91
If a Tire Goes Flat ....................................... 5-70
Inflation -- Tire Pressure ............................... 5-60
Inspection and Rotation ................................ 5-62
Installing the Spare Tire ................................ 5-74
Removing the Flat Tire ................................. 5-74
Removing the Spare Tire and Tools ............... 5-72
Secondary Latch System .............................. 5-79
Spare Tire .................................................. 5-84
Storing a Flat or Spare Tire and Tools ............ 5-82
Tire Sidewall Labelling .................................. 5-55
Tire Terminology and Definitions .................... 5-58
Uniform Tire Quality Grading ......................... 5-65
Wheel Alignment and Tire Balance ................. 5-66
Wheel Replacement ..................................... 5-66
When It Is Time for New Tires ...................... 5-63
Top Strap ...................................................... 1-35
Top Strap Anchor Location ............................... 1-37
Towing
Recreational Vehicle ..................................... 4-34
Towing a Trailer .......................................... 4-35
Your Vehicle ............................................... 4-34
Traction
Limited-Slip Rear Axle .................................... 4-8
Transmission
Fluid, Automatic ........................................... 5-20
Transmission Operation, Automatic .................... 2-24
Trip Odometer ................................................ 3-27
Turn and Lane-Change Signals .......................... 3-7
Turn Signal/Multifunction Lever ........................... 3-7
U
Understanding Radio Reception ........................ 3-95
Uniform Tire Quality Grading ............................ 5-65
V
Vehicle
Control ........................................................ 4-5
Damage Warnings ........................................... iv
Loading ...................................................... 4-29
Symbols ......................................................... iv
Vehicle Customization, DIC .............................. 3-50
Vehicle Data Collection and Event Data
Recorders .................................................... 7-5
Vehicle Identification
Number (VIN) ............................................. 5-94
Service Parts Identification Label ................... 5-94
13
2005 - Saab 97X Owner Manual
397

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info