Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Press and hold this button until PSCN will appear on
the display and the radio will produce two beeps.
The radio will go to a preset station, play for a few
seconds, then go on to the next preset station.
Press either arrow again or one of the pushbuttons
to stop scanning presets.
The radio will only scan preset stations with a strong
signal that are in the selected band.
4 (Information): If the current station has a message,
the information symbol will appear on the display. Press
this button to see the message. The message may
display the artist, song title, call in phone numbers, etc.
If the entire message is not displayed, parts of the
message will appear every three seconds. To scroll
through the message, press and release the INFO button.
A new group of words will appear on the display after
every press of this button. Once the complete message
has been displayed, the information symbol will
disappear from the display until another new message is
received. The last message can be displayed by pressing
the INFO button. You can view the last message until a
new message is received or a different station is tuned to.
When a message is not available from a station, No Info
will appear on the display.
1-6 (Preset Pushbuttons): Press this button to play
stations that are programmed on the radio preset
pushbuttons.
The radio will only seek preset stations with a strong
signal that are in the selected band.
Setting Preset Stations
Up to 30 stations (six FM1, six FM2, and six AM,
six XM1 and six XM2 (if equipped)), can be programmed
on the six numbered pushbuttons, by performing the
following steps:
1. Turn the radio on.
2. Press BAND to select FM1, FM2, AM, or XM1
or XM2.
3. Tune in the desired station.
4. Press AUTO EQ to select the equalization.
5. Press and hold one of the six numbered
pushbuttons until you hear a beep. Whenever that
numbered pushbutton is pressed, the station
that was set will return and the equalization that
was selected will be stored for that pushbutton.
6. Repeat the steps for each pushbutton.
3-71
2005 - Saab 97X Owner Manual
183

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info