Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
CD Messages
CHECK CD: If this message appears on the display
and/or the CD comes out, it could be for one of the
following reasons:
It is very hot. When the temperature returns to
normal, the CD should play.
You are driving on a very rough road. When the
road becomes smoother, the CD should play.
The CD is dirty, scratched, wet, or upside down.
The air is very humid. If so, wait about an hour and
try again.
The format of the CD may not be compatible.
See “MP3 Format” earlier in this section.
There may have been a problem while burning
the CD.
The label may be caught in the CD player.
If the CD is not playing correctly, for any other reason,
try a known good CD.
If any error occurs repeatedly or if an error cannot be
corrected, contact your dealer. If the radio displays
an error message, write it down and provide it to your
dealer when reporting the problem.
Radio with Six-Disc CD
XM™ Satellite Radio Service
XM™ is a satellite radio service that is based in the
48 contiguous Untied States. XM™ offers over
100 coast-to-coast channels including music, news,
sports, talk, and children’s programming. XM™ provides
digital quality audio and text information that includes
song title and artist name. A service fee is required
in order to receive the XM™ service. For more
information, contact XM™ at www.xmradio.com or call
1-800-852-XMXM (9696).
3-69
2005 - Saab 97X Owner Manual
181

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info