Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
SERVICE BRAKE SYSTEM
If a problem occurs with the brake system this message
will appear on the DIC. If this message appears, stop
as soon as possible and turn off the vehicle. Restart the
vehicle and check for the message on the DIC display.
If the message is still displayed, or appears again when
you begin driving, the brake system needs service.
See your Saab dealer.
TIGHTEN FUEL CAP
If the vehicle’s fuel cap is not tightened properly, this
message may appear on the DIC and a chime will
sound. Fully reinstall the fuel cap. See Filling the Tank
on page 5-6. The diagnostic system can determine
if the fuel cap has been left off or improperly installed.
A loose or missing fuel cap will allow fuel to evaporate
into the atmosphere. The DIC message will remain
on until the message is cancelled with the return button
on the steering wheel. The DIC message will also be
cancelled if the ignition is turned off.
The DIC message and the Service Engine Soon light
may come on again during a second trip if the fuel cap is
still not tightened properly. See Malfunction Indicator
Lamp on page 3-35 for more information.
TURN SIGNAL ON
If a turn signal is left on for 3/4 of a mile (1.2 km), this
message will appear on the display and you will hear a
chime. Move the turn signal/multifunction lever to the
off position. Press the select button to acknowledge this
message and clear it from the DIC display.
DIC Vehicle Customization
Your vehicle may have customization capabilities that
allow you to program some features to one setting
based on your preference. All of the customizable
options listed may not be available on your vehicle.
Only the options available will be displayed on
your Driver Information Center (DIC).
The default settings for the customization features were
set when your vehicle left the factory, but may have
been changed from their default state since then.
To change feature preferences, make sure the ignition
is on and the vehicle is in PARK (P).
Press the customization button to scroll through the
available customizable options.
3-50
2005 - Saab 97X Owner Manual
162

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info