Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
OIL PRESSURE LOW/STOP ENGINE
If low oil pressure levels occur, this message will
be displayed on the DIC. Stop the vehicle as soon as
safely possible and do not operate it until the cause
of the low oil pressure has been corrected. Check your
oil as soon as possible and have your vehicle serviced
by your Saab dealer. See Engine Oil on page 5-14.
Notice: If you drive your vehicle while the engine
oil pressure is low, severe engine damage may
occur. If a low oil pressure warning appears on the
Driver Information Center (DIC), stop the vehicle
as soon as possible. Do not drive the vehicle until
the cause of the low oil pressure is corrected.
See Engine Oil on page 5-14 for more information.
PASSENGER DOOR AJAR
If the passenger’s door is not fully closed, this message
will appear on the display and you will hear a chime.
Stop and turn off the vehicle, check the door for
obstacles, and close the door again. Check to see if the
message still appears on the DIC. Press the select
button to acknowledge this message and clear it from
the DIC display.
REAR ACCESS OPEN
If the liftgate or liftglass is open while the ignition is in
RUN, this message will appear on the DIC and you will
hear a chime. Turn off the vehicle and check the
liftgate and liftglass. See Liftgate/Liftglass on page 2-13.
Restart the vehicle and check for the message on the
DIC display. Press the select button to acknowledge this
message and clear it from the DIC display.
RIGHT REAR DOOR AJAR
If the passenger’s side rear door is not fully closed this
message will appear on the display and you will
hear a chime. Stop and turn off the vehicle, check the
door for obstacles, and close the door again. Check
to see if the message still appears on the DIC. Press the
select button to acknowledge this message and clear
it from the DIC display.
SERVICE AIR BAG
If there is a problem with the airbag system this
message will be displayed on the DIC. Have your
Saab dealer inspect the system for problems. See
Airbag Readiness Light on page 3-29 and Airbag
System on page 1-45 for more information. Press the
select button to acknowledge this message and clear it
from the DIC display.
3-49
2005 - Saab 97X Owner Manual
161

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info