Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Compass Calibration
When on, the compass automatically calibrates as the
vehicle is driven. If, after two seconds, the display does
not show a compass direction, (N for North, for example),
there may be a strong magnetic field interfering with the
compass. Such interference may be caused by a
magnetic antenna mount, magnetic note pad holder, or a
similar magnetic item. If the letter C should ever appear in
the compass window, the compass may need calibration.
Press and hold the on/off button for nine seconds to
activate the compass calibration mode. CAL will
be displayed in the compass window on the mirror.
The mirror can be calibrated by driving the vehicle in
circles at 5 mph (8 km/h) or less until the display shows
a direction.
Compass Variance
Compass variance is the difference between earth’s
magnetic north and true geographic north. The mirror is
set to zone eight upon leaving the factory. It will be
necessary to adjust the compass to compensate for
compass variance if you live outside zone eight. Under
certain conditions, such as during a long-distance,
cross-country trip, it will be necessary to adjust for
compass variance. If not adjusted to account for compass
variance, the compass could give false readings.
To adjust for compass variance do the following:
1. Find the current location and variance zone number
on the following zone map.
2. Press and hold the on/off button until a zone
number appears in the display.
3. Once a zone number appears in the display, press
the on/off button quickly until the correct zone
number appears in the display. If C appears in the
compass window, the compass may need
calibration. See “Compass Calibration” explained
previously.
2-32
2005 - Saab 97X Owner Manual
98

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info