Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Outside Power Mirror
The outside power mirror
control is located on the
driver’s door.
1. Turn the knob toward the mirror you desire to adjust.
2. Move the control in the direction you want the
mirror to go.
3. Adjust the mirror in all four directions so that you can
see the side of your vehicle and the area behind your
vehicle.
4. After adjusting each mirror, turn the control to the
center position so the mirror cannot be moved.
If you reach the mirror’s end of the travel position in any
direction, the mirror will enter a ratcheting mode.
This action is harmless. It is a warning that the mirror
can go no further. To stop this action, back the mirror up
by moving the control in the opposite direction.
Fold the mirror in manually before entering a car wash.
To do this, pull the mirror in toward the vehicle. Push the
mirror back out when finished.
Outside Curb View Assist Mirror
The passenger’s outside mirror will adjust to a preset tilt
position while the vehicle is in REVERSE (R) gear. Curb
view assist may be useful when you are parallel parking.
The mirror will return to normal position when the vehicle
is shifted out of REVERSE (R) gear. Automatic mirror
movement in either direction will follow a short delay.
You can turn this feature on or off through the
Driver Information Center (DIC). See DIC Vehicle
Customization on page 3-50.
2-33
2005 - Saab 97X Owner Manual
99

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info